Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Kwalitatieve goede zorg

Doelstellingen

Maatwerk aanpak en snel handelen

 • Wmo-hulpvragen worden zoveel als mogelijk voor onze inwoners integraal met de andere onderdelen van het Sociaal Domein opgepakt.

 • We willen de Wmo voorzieningen zo veel mogelijk op peil houden maar gaan de voorzieningen heroverwegen gezien de financiële situatie van de gemeente. Dit gaan we doen met doen met zoveel mogelijk behoud van de kwaliteit van aanbod.

 • De uitvoeringsorganisatie van Duo+ is goed toegerust om alle aanvragen binnen de gestelde termijnen te behandelen.

 • Cliëntondersteuning is beschikbaar voor iedereen met een ondersteuningsvraag.

 • Waar mogelijk worden algemene voorzieningen ontwikkeld die vrij toegankelijk zijn voor een brede doelgroep en als volwaardig alternatief voor maatwerkvoorzieningen.

 • Aanvullend op het Wmo-vervoer worden de mogelijkheden van een algemene voorziening voor vervoer met vrijwilligers opgestart.

 • Afronding van twee inkooptrajecten in Duo+ voor de contracten voor woningaanpassingen en begeleiding en dagbesteding. Deze contracten dragen, samen met de lopende contracten, bij aan een sluitend aanbod van maatwerkvoorzieningen.

Het bereik onder mantelzorgers vergroten

 • De inwoners van Duivendrecht kunnen gebruik maken van een inloopspreekuur in De Brede Hoed in Diemen bij de nieuwe mantelzorgorganisatie. Het inloopspreekuur heeft een hogere frequentie, waardoor inwoners vaker en langer terecht kunnen voor hulp.

 • Verbeteren van de contacten tussen de mantelzorgorganisaties en de eerste lijn, door deelname aan gezamenlijke overleggen.

Ondersteuning mantelzorgers

 • Het mantelzorgcompliment verstrekken aan mantelzorgers, met een verzorgende in Ouder-Amstel, die ingeschreven staan bij een mantelzorgorganisatie.

 • De inzet van logeeropvang als onderdeel van de respijtzorg uitvoeren.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

 • Op bestuurlijk niveau vindt regionaal (Amstelland niveau) overleg plaats met centrumgemeente Amsterdam over de uitvoering en de toekomstige ontwikkelingen in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW).

 • De herverdeling van middelen vindt vanaf 2024 plaats. Concreet betekent dit besluit dat alle gemeenten per 2024 de middelen voor Beschermd Wonen ontvangen op basis van een objectief verdeelmodel. De Amstelland gemeenten mandateren Amsterdam, net als voorgaande jaren, voor de uitvoering van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen tot en met 2023.

 • Het streven is om samen met de Amstelland gemeenten de toegang voor MOBW begin 2023 bij de lokale gemeentes te beleggen. Dit betekent dat wij de toegang voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen bij het Zorgadviespunt gaan inrichten. Voor het inrichten van de toegang ontvangen wij tranformatiemiddelen.

 • Samen met Amsterdam en de Amstelland gemeenten wordt in 2023 verder uitvoering gegeven aan het regioplan voor de preventie (voorkomen en tegengaan) van dakloosheid.

 • Met de Amstelland gemeenten zetten wij ons in voor aanpak economisch dak- en thuislozen burgers uit de regio. Dit doen wij door onder andere het project 'onder de pannen' verder uit te rollen en verdere afspraken omtrent het project Wenckebachweg te maken. Daarnaast worden beleidsregels voor economisch dak- en thuislozen opgesteld om de ondersteuning te borgen.

Toezicht op naleving kwaliteitseisen maatwerkvoorzieningen

 • De GGD-Amsterdam voert, in zijn rol als Wmo toezichthouder, het wettelijk toezicht uit op de naleving van de kwaliteitseisen.

 • Alle cliënten met een Wmo-voorziening ontvangen voor het cliëntervaringsonderzoek een vragenlijst waarin onderzoek wordt gedaan naar de toegang, kwaliteit en effect van de Wmo ondersteuning.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf