Wet open overheid

In de openbaarheidsparagraaf van de Wet open overheid (WOO) is aangegeven dat bestuursorganenen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet.

De WOO vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Hiernaast impliceert de wet transparantie door actieve openbaarmaking van informatie en is het doel de informatiehuishouding op orde te brengen. Zaakgerichtwerken is een instrument om dat te bereiken.

Bij de implementatie van de WOO werken we samen met de gemeenten Diemen en Uithoorn en met Duo+.

Bij het opstellen van deze Programmabegroting is de zogenaamde impactanalyse voor zowel de Woo als de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in concept gereed. De WMEBV treedt op 1 januari 2023 in werking.

Er is ook een relatie met onze Visie op Dienstverlening.

In de 1e Burap 2023 gaan wij dieper in op de concrete beleidsvoornemens voor dat jaar.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf