Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

De Nieuwe Kern

Het toekomstbeeld voor De Nieuwe Kern (hierna DNK) is een duurzame gemengde wijk waarin gewoond, gewerkt en gesport kan worden en waar voldoende voorzieningen zijn, zoals vastgelegd in de Structuurvisie + MER die in 2021 zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

De basis voor dit proces is het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie die eind 2021 getekend is (opvolger van de samenwerkingsovereenkomst uit 2017) met de grondeigenaren van DNK is getekend. Het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie wordt eind 2022/begin 2023 opgevolgd door de Uitvoeringsstrategie, waarin nadere afspraken worden gemaakt over wie wat doet en wie wanneer waarin investeert. Dit is het laatste contract dat met alle eigenaren tegelijk wordt gesloten.

De historische kosten en opbrengsten van de gemeente (2010 t/m 2019), waarvoor nog geen bijdrage werd ontvangen, staan nog op de balans en zijn niet ten laste van het resultaat gebracht; de afspraak is dat alle kosten op de balans in een later stadium door de grondeigenaren worden vergoed. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie. De tot nu toe gemaakte kosten zijn hierin geaccordeerd als later te verhalen. Met de Uitvoeringsstrategie en daarna te sluiten anterieure overeenkomsten tussen de gemeente en de grondeigenaren ontstaat duidelijkheid over het moment van de betaling van de gemaakte kosten.

We verwachten dat we jaarlijks een bedrag van maximaal € 100.000 niet kunnen verhalen, hetgeen ten laste van het resultaat wordt gebracht. Dit betreft voornamelijk de inzet die nodig is om initiatieven of producten onafhankelijk en objectief te kunnen beoordelen.

Ouder-Amstel heeft een publiekrechtelijke rol en neemt hierbij niet een rol in om actief de gebiedsontwikkeling ter hand te nemen. In de kern bezien, betekent dit dat iedere grondeigenaar zijn/haar gronden tot ontwikkeling brengt binnen het gestelde plankader van DNK. Daarbij maakt elke grondeigenaar als planinitiatiefnemer anterieure afspraken met Ouder-Amstel op basis van een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp (naar verwachting het komende jaar met VolkerWessels voor de Borchland-locatie, en met Amsterdam voor een eerste deelgebied). Via de anterieure overeenkomsten zijn de gemeentelijke plankosten die wettelijk verhaalbaar zijn volledig gedekt. Voor de snelheid van de planontwikkeling en de deelprojecten is de gemeente afhankelijk van de aanpak en het tempo van de grondeigenaren/initiatiefnemers.

De tijdelijke sportvoorzieningen op het voormalige slibdepot worden in 2023 door initiatiefnemer Amsterdam in gebruik genomen. De planvorming voor de Smart Mobilty Hub (SMH) zal voortgezet worden (gebouw en openbare ruimte) en de locatie wordt gefaseerd bouwrijp gemaakt. Het verleggen van de 150 kV leidingen en de waterkering wordt technisch voorbereid. De planvorming en vergunningsaanvragen van Ajax voor de vernieuwing van de huidige trainingslocatie De Toekomst wordt voortgezet. Met ProRail en andere partners wordt overleg voortgezet over de verbetering van station Duivendrecht.

Voor de flexwoningen (tijdelijke woningen, maximaal 15 jaar) op huidig P Bus zijn subsidies toegekend (van respectievelijk het Rijk, de provincie en gemeente Amsterdam) die we uitgeven aan grondhuur, plankosten, bouwrijp maken en inrichten openbare ruimte. De corporaties maken bouwplannen voor deze ontwikkeling. Wij huren de gronden van Amsterdam en verhuren deze weer door aan de corporaties. Ouder-Amstel is initiatiefnemer van dit tijdelijke project met de toegekende subsidies als dekking van de kosten.  

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf