Rechtmatigheid

Op verschillende terreinen wordt systematisch de financiële organisatie en de bedrijfsvoering getoetst. Bij de jaarrekening beoordeelt de accountant niet alleen de juistheid en volledigheid maar kijkt ook of de mutaties in de administratie rechtmatig tot stand zijn gekomen. De accountant steunt hierbij op het geheel van interne controlemaatregelen.

College van burgemeester en wethouders zijn in 2023 zelf verantwoordelijk voor het afgeven van een rechtmatigheidsverklaring. Dat kan gevolgen gaan hebben voor het financieel beleid en de compliance aan wet- en regelgeving, de inrichting en de financiële verantwoording binnen gemeenten. De controleverklaring van de jaarrekening verschuift dan van de accountant naar de gemeente zelf, waarbij het college zich verantwoord.

Om dit te bewerkstelligen wordt gewerkt met een intern controleplan voor zowel Duo+ als de gemeenten. Het doel van het interne controleplan is om de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van de in de administratie opgenomen gegevens te waarborgen en om na te gaan of Duo+ en de gemeente gehandeld hebben overeenkomstig de eigen en externe regelgeving. Het interne controleplan wordt afgestemd met de accountant van Ouder-Amstel en die van Duo+.

Daarnaast loopt een traject "professionalisering van de interne controle". De doelstelling van dit traject is om de interne controles van de 18 meest risicovolle processen, die ook vermeld zijn in het interne controleplan, in de lijn te beleggen. De rechtmatigheidscontroles worden dan op de afdelingen gehouden en door de proceseigenaren zelf uitgevoerd. Door het inregelen van de interne controle in de processen kunnen fouten en/of onrechtmatigheden veel eerder ontdekt en gecorrigeerd worden. Hiermee wordt de interne beheersing verbeterd.

De interne controles die de proceseigenaren uitvoeren worden dan vervolgens getoetst door de medewerkers van de verbijzonderde interne controles (het VIC-team). Echter zolang nog niet alle interne controles in de lijn belegd zijn zal het VIC team van die processen ook nog de interne controles blijven uitvoeren. Hiermee wordt geborgd dat het college van Burgemeester en Wethouders vanaf het begrotingsjaar 2023 de rechtmatigheidsverklaring aan de Raad kan afgeven.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf