De Nieuwe Kern

De kosten en opbrengsten van de gemeente, waarvoor nog geen bijdrage werd ontvangen, staan per 2022 nog op de balans en zijn niet ten laste van het resultaat gebracht. De contractuele afspraak in de ontwikkelstrategie (ondertekend in 2022) is dat alle kosten op de balans in een later stadium door de grondeigenaren worden vergoed als het project in fasen wordt gerealiseerd. We verwachten dat we jaarlijks een bedrag van € 100.000 niet kunnen verhalen, hetgeen ten laste van de reserve gebiedsontwikkeling is gebracht.

In 2023 zal een uitvoeringstrategie met stedenbouwkundig raamwerk worden opgesteld op basis waarvan in het vervolg van het project de komende jaren succesievelijk anterieure overeenkomsten kunnen worden gesloten. De tot nu toe gemaakte kosten zijn geaccordeerd als later te verhalen. Met de uitvoeringsstrategie en daarna te sluiten anterieure overeenkomsten tussen de gemeente en de grondeigenaren ontstaat duidelijkheid over het moment van de betaling van de gemaakte kosten waarvoor nog geen bijdrage is ontvangen. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de directe dekking van de nog te maken kosten voor de uitwerking van een gedeelte van DNK per eigenaar. Die afspraken en verdeling van kosten verzekert het kostenverhaal voor de gemeente nu in de toekomst.

In 2023 wordt het stedenbouwkundig raamwerk uitgewerkt binnen de kaders van de structuurvisie en worden de fasering en het woningbouwprogramma nader ingevuld. De SMH wordt verder ontwikkeld wat leidt tot een aanvraag omgevingsvergunning. Het flexwoonproject wordt verder ontwikkeld met de corporatie(s) als trekker.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf