Wat mag het kosten?

Werk, Inkomen en Participatie

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

6.131

5.879

4.715

4.714

4.715

4.715

Baten

4.079

2.956

2.829

2.829

2.829

2.829

Saldo baten en lasten

-2.052

-2.923

-1.886

-1.886

-1.886

-1.886

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-2.052

-2.923

-1.886

-1.886

-1.886

-1.886

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De lasten zijn in 2023 circa € 1.164.000 lager begroot ten opzichte van 2022. Dit is het gevolg van diverse incidentele lasten die vooralsnog alleen van toepassing zijn in 2022. In de begroting van 2022 is onder andere ruim € 600.000 opgenomen voor de uitvoering en uitkering van de eenmalige energietoeslag. Verder is de BUIG aan de lastenkant met € 180.000 bijgesteld. Afhankelijk van het voorlopige BUIG budget 2023 zal de begroting bij de voorjaarsnota 2023 meerjarig bijgesteld worden.

Verder is in de begroting 2023 geen rekening gehouden met de uitvoering en uitkering van leefgeld voor Oekraïners. De lasten hiervoor zijn in 2022 circa € 173.000. Aanvullend hierop heeft het Rijk voor statushouders € 100.000 ter beschikking gesteld voor de Hotel- en accommodatieregeling (HAR). Dit is een eenmalige regeling in 2022.

Daarnaast zijn de re-integratie middelen voor de nieuwe Wet inburgering nog niet meerjarig in de begroting opgenomen, waarvan het effect € 15.000 is. Zodra de nieuwe beschikkingen bekend worden gemaakt, volgt een bijstelling in de eerst bestuursrapportage 2023. De herallocatie van de urenbegroting voor de salarislasten leidt tevens tot een meerjarige bijstelling van € 70.000. Ten slotte is er in 2022 eenmalig ingezet op vroegsignalering schuldhulpverlening.

BATEN

De rijksbijdrage voor de opvang van de Oekraïners zijn verwerkt in het deelprogramma Algemeen maatschappelijke ontwikkelingen. Verder heeft de gemeente in 2022 eenmalig € 100.000 ontvangen voor de Hotel- en accommodatieregeling (HAR). Het is vooralsnog onbekend of deze regeling ook in 2023 zal worden voortgezet. De overige verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 zijn kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf