Rioolheffing

In voorgaande begrotingsjaren was het uitgangspunt voor de rioolheffing het door de Raad in de vergadering op 14 juni 2018 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2018-2022). Belangrijk onderdeel hierin was het vaststellen van de ambities om invulling te geven aan de zorgplichten voor inzameling van overtollig grond- en regenwater. In het GRP 2018-2022 is uitgegaan van een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening riool en een tarief wat jaarlijks geïndexeerd wordt. Een GRP voor 2023 en verder is nog niet opgesteld.

Onze gemeente heeft een flink hoger tarief voor rioolheffing dan de omliggende gemeenten en hetgeen nodig is voor de huidige rioleringsuitgaven. Gegeven de stijging in de lokale lasten door de ozb component, wensen we de toename van de totale lasten voor inwoners van onze gemeente te beperken. Vooruitlopend op het nieuw vast te stellen GRP in 2023 verlagen we daarom de tarieven voor rioolheffing.

De tarieven voor de rioolheffing zouden conform het GRP 2018-2022 stijgen met 5%. Het tarief zou daarmee verhoogd worden van € 261,62 in 2022 naar € 274,28 in 2023. Dit tarief verlagen we in 2023 met € 121 waarmee we de woonlasten voor de inwoner van de gemeente Ouder-Amstel op een acceptabel niveau houden; het tarief voor 2023 wordt € 153,28.

Het nieuwe GRP zal in 2023 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De raad kan dan, ondersteund door het GRP, een keuze maken tussen de verschillende mogelijkheden die er zijn ten aanzien van de tarieven rioolheffing maar ook ten aanzien van de wijze waarop we de kosten van de investeringen en het onderhoud aan de riolering wensen te financieren.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf