Besluit Begroting en Verantwoording beleidsindicatoren

Onderstaand de indicatoren gebaseerd op 14.127 inwoners (inwonerstand per 01-01-2021).

Indicator / Eenheid

Periode

Ouder-Amstel

Bron

Beschrijving

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2023

3,13

Ouder-Amstel

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat (exclusief griffie) voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Hierbij is geen rekening gehouden met de formatie die ondergebracht is binnen Duo+.

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2022

2,41

Ouder-Amstel

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan.

Apparaatskosten/ overhead

Kosten per inwoner

2023

342

Ouder- Amstel

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel(salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom+ totale kosten inhuur externen

2023

26,2%

Ouder-Amstel

Onder externe inhuur wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Overhead

% van de totale lasten

2023

18,5%

Ouder-Amstel

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De definitie omvat naast alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH-functies in de definitie van ‘Vensters voor Bedrijfsvoering’, ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf