Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

Vestigingsplaats:

Amstelveen

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Bestuurlijke vertegenwoordiging: wethouder B.M. de Reijke

Deelnemers:

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen.

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

  • Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;

  • Het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;

  • Het bevorderen van de openbare geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ);

  • Alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt.

Relatie met het programma:

Sociaal

Ontwikkelingen 2023:

  • Vanaf 2023 worden de vergoeding voor de meningokokkenvaccinatie en de maternale kinkhoestvaccinatie opgenomen in de uitkering uit het gemeentefonds.

  • In de loop van het jaar 2023 wordt een nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid aangeboden aan de raad. Deze wordt opgesteld op basis van nieuwe data uit de recente gezondheidsmonitoren voor volwassenen en jeugd van GGD Amsterdam. In deze nota komt de samenhang tussen sport en bewegen en gezondheid nog nadrukkelijker naar voren.

Risico's:

De GR OGZ Amstelland loopt risico’s. Een deel van deze risico’s wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen in de Jaarrekening van de GR OGZ gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie van de GR OGZ Amstelland toereikend is om de financiële gevolgen van de risico’s die de GR OGZ Amstelland loopt op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico’s waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen. De weerstandscapaciteit van de GR OGZ Amstelland voldoende om de huidige risico’s af te dekken, namelijk 1.27 voor een bedrag van € 670.360.

Openbare Gezondheidszorg

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Begroting 2023

48

6.597

-

-589

2022

Begroting 2022

39

7.146

-

-168

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf