Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Stimuleren van het cultureel klimaat

Doelstellingen

Iedere inwoner in de gemeente moet de kans krijgen zijn of haar creatieve talent te ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.

 • Continueren van cultuurcoaches middels de 'Brede Regeling Combinatiefuncties', mits het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze regeling doorzet vanaf 1 januari 2023;

 • Onder de aandacht (blijven) brengen om middels het Jeugdfonds Sport & Cultuur deel te kunnen nemen aan het culturele aanbod in de gemeente;

 • Afhankelijk van de uitwerking van het coalitieakkoord wordt bepaald of een cultureel project in het kader van diversiteit en respect zoals Elieser kan worden georganiseerd.

Alle inwoners kunnen deelnemen aan lokaal of regionaal aanbod op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.

 • Uitwerken hoe de lokale en regionale culturele infrastructuur toegankelijk gehouden kan worden binnen de bezuinigingsopgave met zo veel mogelijk behoud van de doelstellingen;

 • Digitale toegankelijkheid en de communicatie daaromheen van ons erfgoed en activiteitenaanbod behouden;

 • Ontwikkelen van een visie op de bibliotheekfunctie in Ouderkerk aan de Amstel;

 • Aansluiting bij het project 'Verkenning Samenwerking Cultuureducatie Metropool Regio Amsterdam (MRA)' voor de toegankelijkheid van het cultureel aanbod voor het onderwijs;

Beschikbare ruimte benutten voor de creatieve en culturele ontwikkeling van inwoners.

 • Inspelen op de spelregels van de leegstandsverordening van de gemeente Ouder-Amstel;

 • Continueren van het ter beschikking stellen van de centrale ruimtes in het gemeentehuis en het Dorpshuis Duivendrecht voor exposities.

Het bevorderen van lokale en regionale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.

 • Binnen de deelregio Amstelland-Meerlanden het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed van de MRA blijven volgen;

 • Nagaan hoe de lokale samenwerking tussen culturele partners onderling en de gemeente te versterken is met minder ambtelijke capaciteit.

 • Ondersteuning van het Cultuurplatform Ouder-Amstel (CPOA) zal versoberd worden gezien de financiële situatie van de gemeente;

 • Binnen de regio Amsterdam-Amstelland onderdeel uitmaken van een regionale activiteit samen met andere gemeenten.

Behoud en aantrekkelijker maken van cultureel erfgoed in de gemeente.

 • Opnemen van het cultureel erfgoed in de omgevingsvisie en het omgevingsplan van de gemeente die vanaf 2023 uitgevoerd moet worden;

 • Subsidiëren en ondersteunen van (im)materieel erfgoed, de Rode Loper en gemeentelijke monumenten;

 • Het betrekken van de gemeentelijke monumenten bij de Open Monumentdag;

 • Onderhouden van kunst in de openbare ruimte.

Speerpunt: Een gemeente die uitnodigt om te bewegen

Doelstellingen

Stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen, met name voor kinderen.

 • Ontwikkelen en behouden van een gevarieerd en toegankelijk sport- en beweegaanbod voor inwoners en mensen uit de regio van alle leeftijden;

 • Stimuleren van maatschappelijke organisaties om sport en bewegen vaker in te zetten als middel voor bredere doelen en gebruik te maken van landelijke initiatieven, regelingen en fondsen;

 • Behouden en onderhouden van sportfaciliteiten door uitvoering meerjareninvesteringsplan binnen- en buitensportaccommodaties plus uitvoering speelnota;

 • Continueren van de inzet buurtsportcoach, mits het ministerie van VWS de 'Brede Regeling Combinatiefuncties' doorzet na 1 januari 2023;

 • Actualiseren lokaal sportakkoord;

 • Faciliteren bij de organisatie van grote sportevenementen als de triatlon Ouderkerkerplas;

 • Organiseren netwerkbijeenkomst om de samenwerking sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en eerstelijns zorg te versterken voor betere afstemming vraag en aanbod;

 • Continueren van de uitvoering van het programma Gezonde Leefstijl voor Ouderen en uitbreiden met het programma Doortrappen.

Toegankelijkheid van sport en bewegen ondersteunen.

 • Onder de aandacht (blijven) brengen om middels het Jeugdfonds Sport & Cultuur deel te kunnen nemen aan het sportieve aanbod in de gemeente;

 • Het sportieve aanbod onder de aandacht (blijven) brengen bij de frontoffice, eerstelijnszorg partijen en overige organisaties die zich inzetten voor een gezonde leefstijl om zo vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen;

 • Uitvoering van regionale overeenkomst binnen het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten, waarbij er regionaal maatwerk geboden kan worden aan mensen met een beperking die willen sporten en bewegen;

 • Website sportiefouder-amstel.nl continue actueel houden en onder de aandacht houden;

 • Deelname Monitor Sport en Gemeenten;

 • Bij de (her)inrichting van plekken is het streven ervoor te zorgen dat de speelplek voor ieder kind of jongere met of zonder beperking toegankelijk en bespeelbaar is;

 • In samenspraak met Amsterdam het sportaanbod (op papier) in De Nieuwe Kern vormgeven en te streven naar voldoende sportfaciliteiten voor onze huidige en toekomstige bewoners.

Een aantrekkelijke, avontuurlijke en natuurlijke buitenruimte die uitnodigt om te bewegen.

 • Uitvoering speelnota, waarbij er in 2023 in totaal drie speelplekken in de gemeente worden heringericht aan de hand van participatietrajecten;

 • Alle heringerichte speelplekken zijn rookvrij;

 • Invulling speelfaciliteiten (op papier) in De Nieuwe Kern in samenwerking met Amsterdam.

Speerpunt: Een gezonde gemeente

Doelstellingen

Het stimuleren van bewegen

 • In 2023 wordt een nieuwe gezondheidsnota aangeboden aan de raad. Voor het opstellen van de nota en de realisatie van de doelstellingen zoekt de gemeente samenwerking met verschillende partijen zoals de zorgverzekeraar, huisartsen, lokale supermarkten, agrariërs en horeca.

 • Onderzoeken van de mogelijkheid om gezonde leefstijl te stimuleren door het inzetten van Fitcoins.

 • Continueren inzet combinatiefunctionaris.

 • Promoten en stimuleren gebruik beweegroutes.

 • In het kader van het de financiële positie van de gemeente wordt 'Beweegaanbod Coherente op peil houden' heroverwogen.

 • Middels communicatie aandacht vragen voor sport en bewegen.

Voorkomen van overgewicht en waarbij met name aandacht is voor de jeugd in Duivendrecht

 • Stimuleren van beweegactiviteiten, gebruik watertappunten en van gezonde voeding.

 • Inzet van GGD voor project gezonde scholen.

Vermindering roken

 • Deelname aan landelijke activiteiten zoals Stoptober.

Vermindering alcoholgebruik

 • Inzet van voorlichtingsbijeenkomsten door "Brijder".

 • Deelname landelijke campagnes zoals “ik pas”.

 • Aandacht alcoholgebruik op festivals en evenementen.

Bewustwording gevaren bij gebruik van lachgas

 • Aandacht voor toegenomen gebruik en gevaren van lachgas.

Vermindering van psychische klachten en sociaal emotionele problemen

 • In samenwerking met Prezens organiseren van preventieve activiteiten zoals een cursus “Minder piekeren”.

 • Samen met scholen organiseren van activiteiten op het terugdringen van psychische klachten.

 • Jongeren informeren over valkuilen van internet, social media en gaming.

 • Jongeren informeren over seks en gezondheid.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf