Sociaal

Het programma Sociaal is onderverdeeld in de volgende zes deelprogramma's:

 • Wmo;

 • Jeugd;

 • Werk, Inkomen en Participatie;

 • Maatschappelijke voorzieningen

 • Onderwijs;

 • Sport, Gezondheid & Cultuur.

Per thema zijn speerpunten, doelstellingen en acties beschreven.

Ons overkoepelende doel is:

 • Alle inwoners van Ouder-Amstel volwaardig en zo zelfstandig mogelijk laten wonen, werken en deelnemen aan de samenleving op een actieve en respectvolle manier.

 • Bevorderen van goed onderwijs als basis van een samenleving waarin mensen zowel individueel als collectief optimaal kunnen functioneren.

 • Bevorderen van een aantrekkelijk aanbod en voorzieningenniveau op het gebied van sport, cultuur en gezondheid met als doel om de sociale cohesie, bewegen en gezond leven te verbeteren.

De inflatie en de hoge energieprijzen treffen ook onze inwoners. Dalende koopkracht kan voor een aantal inwoners de bestaanszekerheid onder druk zetten. Het kabinet heeft naast de energiecompensatie voor de minima in 2022, vanaf 2023 maatregelen aangekondigd. In het coalitieakkoord zijn gezien de kwetsbare financiële positie van de gemeente diverse taakstellingen opgenomen, ook in de sociaal domein. Deze taakstellingen worden nog nader uitgewerkt. We zullen de impact van beide ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en meenemen in de uitwerking van de taakstellingen.

De Oekraïners die in 2022 in onze gemeente onderdak hebben gevonden en de verwachte toename van statushouders heeft op alle bovenstaande deelprogramma's effect. Er moet onderwijs zijn voor de kinderen, zorg voor hulpbehoefde en inkomen en mogelijk toeleiding naar werk voor deze nieuwe inwoners. De impact van deze groep hebben we verder verwoord in de risicoparagraaf en niet per thema in het programma Sociaal. Overigens heeft noodopvang voor vluchtelingen dit effect niet omdat deze voorzieningen binnen de opvang door het COA gerealiseerd worden.

Verdeling baten en lasten programma Samenleving over thema's

Speerpunt: Herkenbare en laagdrempelige toegang tot ondersteuning, voorzieningen en advies op het gebied van zorg, werk en inkomen. Integrale aanpak van vragen op meerdere gebieden binnen het sociaal domein.

Doelstellingen/Acties

Integrale aanpak van een hulpvraag en een laagdrempelige toegang voor onze inwoners

 • Binnen de brede uitvraag hebben de inwoners van Ouder-Amstel één aanspreekpunt voor één of meer vragen op het gebied van de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet en Schuldhulpverlening. De toegang tot de individuele voorzieningen wordt integraal opgepakt en er wordt intensief samengewerkt met de aanbieders van zorg en begeleiding op allen onderdelen van het Sociaal Domein.

 • Aan de hand van de doelstellingen in het coalitie-akkoord wordt bepaald welke bijdrage een integrale beleidsvisie voor het gehele Sociaal Domein en het onderwijs heeft. Dit wordt verwerkt in het coalitie uitvoeringsprogramma.

Sturen op kwaliteit

 • In 2023 vinden daar waar nodig aanpassingen plaats in beleid en werkwijze op basis van de uitkomsten van het programma datagedreven werken.

 • Bij de brede uitvraag wordt in nauwe samenwerking intensief casuïstiek overleg binnen het sociaal domein opgepakt.

Subsidies afgestemd op de veranderende samenleving met duidelijke spelregels en verlichting van administratieve lasten

 • In 2023 wordt een nieuw subsidiebeleid en een nieuwe subsidie verordening vastgesteld. Daarnaast wordt bekeken welke versobering er mogelijk zijn de komende jaren rondom de subsidies en de verwachte effecten hiervan.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf