Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

 • Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020

 • Beleidsplan Wmo 2020-2025

 • Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2021 Ouder-Amstel

 • Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2017 Ouder-Amstel

 • Aansluitdocument Samen Zorgen

 • Grondslag Aansluitdocument Samen Zorgen

 • Dienstverleningsplan 2008

 • Nota Inrichting toegang Sociaal Domein

Wetten

 • Participatiewet

 • Jeugdwet 2015

 • Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

 • Besluit loonkostensubsidie participatiewet

 • Tijdelijke ministeriële regeling persoonsgegevens facturen Jeugdwet

 • Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid

 • Wet Inburgering

 • Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

 • Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015

 • Wet gemeentelijke antidiscriminamtie voorzieningen

 • Verwijsindex risicojongeren

Verordeningen

 • Verordening Maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020

 • Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal domein Ouder-Amstel 2015

 • Verordening Tegenprestatie Ouder-Amstel 2015

 • Afstemmingsverordening Ouder-Amstel 2015

 • Verordening Maatschappelijke Participatie schoolgaande kinderen

 • Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Ouder-Amstel 2015

 • Re-integratieverordening Participatiewet Ouder-Amstel 2015

 • Verordening Wet Inburgering Ouder-Amstel 2007

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf