Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

 • Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030 (IBOR)

 • Aanpassing APV v.w.b. grote voertuigen

 • Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014

 • Effect gestuurd beheerplan Wegen 2019-2028

 • Effect gestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028

 • Effect gestuurd beheerplan Openbare Verlichting en VRI 2019-2028

 • Fietsplan

 • Gladsheidsbeleidsplan (2020)

 • Klimaatakkoord

 • Beleidsnotitie duurzaamheid, energiek en circulair 2017-2021

 • Warmtetransitievisie 2021

 • Regionale energiestrategie 1.0

 • Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda

 • Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030 (IBOR)

 • Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel

 • Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

 • Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022

 • Beleidsnotitie Bomenverordening (2014)

 • Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030 (IBOR)

 • Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

 • Groenbeheerplan

 • Hondenbeleid en Afvalbeleid (2018)

Wetten

 • Wegenverkeerswet 1994

 • Besluit wegslepen van voertuigen

 • Besluit administratieve bepalingen wegverkeer

 • Waterwet

 • Wet BDU Verkeer en vervoer

 • Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 • Spoorwegwet

 • Tracéwet

 • Wet lokaal spoor

 • Wet Personenvervoer 2000

 • Klimaatwet

 • Wet Milieubeheer

 • Activiteitenbesluit milieubeheer

 • Activiteitenregeling milieubeheer

 • Warmtewet

 • Waterwet

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)

 • Wet geluidhinder

 • Wet bodembescherming

 • Wet inzake de luchtverontreiniging

 • Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

 • Wet natuurbescherming

 • Kaderwet LNV subsidies

 • Natuurschoonwet

Verordeningen

 • Wegsleepverordening Ouder-Amstel 2002

 • Parkeerverordening Ouder-Amstel 2014

 • Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014

 • Verordening Parkeerbelasting Ouder-Amstel 2016

 • Verordening Vergunnnighoudersparkeren 2008

 • Aanpassing APV vwb grote voertuigen

 • Omgevingsverordening provincie Noord-Holland

 • Bomenverordening 2014 (gewijzigd 2016)

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf