Wat mag het kosten?

Veiligheid en Openbare orde

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

1.062

1.127

1.283

1.324

1.341

1.338

Baten

39

16

66

116

116

116

Saldo baten en lasten

-1.022

-1.112

-1.218

-1.209

-1.226

-1.223

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-1.022

-1.112

-1.218

-1.209

-1.226

-1.223

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De begroting 2023 valt € 156.000 hoger uit dan de begroting 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een structurele post welke is opgenomen voor de Veiligheidsregio ad. € 77.000. De overdracht van de brandweerkazerne Duivendrecht aan de Veiligheidsregio stond al enkele jaren gepland als gevolg van de regionalisering van de brandweer. Voordat deze doorgang kan hebben moet de kazerne eerst gerenoveerd worden. De kosten van de renovatie en het jaarlijkse onderhoud van de kazerne zijn voor rekening van de gemeente.

Daarnaast neemt de bijdrage aan de Veiligheidsregio in 2023 toe met € 27.000, oplopend tot € 60.000 in 2025.

Aanvullend betaalt de gemeente Ouder-Amstel vanaf 2023 meerjarig € 31.000 aan de gemeente Diemen voor overhead ten behoeve van openbare orde en veiligheid.

De overige verschillen zijn kleiner dan € 75.000 en worden derhalve niet toegelicht.

BATEN

In het coalitieakkoord is opgenomen dat inzet gepleegd gaat worden om bestuurlijke boetes op te leggen. Dit levert meerjarig een voordeel op in de begroting van € 50.000 in 2023 en € 100.000 vanaf 2024.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf