Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

 • Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020

 • Beleidsplan Wmo 2020-2025

 • Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2021 Ouder-Amstel

 • Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2017 Ouder-Amstel

 • Beleidsplan Preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp 2017-2020

 • Beleidsregels Jeugdhulp 2019

 • Aansluitdocument Samen Zorgen

 • Grondslag Aansluitdocument Samen Zorgen

 • Nota Inrichting toegang Sociaal Domein

 • Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, op weg naar duurzame veiligheid 2015-2020

 • Uitvoeringsplan Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

 • Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

 • Nota Integraal alcoholbeleid Ouder-Amstel 2014-2017

 • Beleidsplan Preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2015-2020

 • Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022 e.v. (vast te stellen medio november 2021)

Wetten

 • Participatiewet

 • Jeugdwet 2015

 • Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

 • Besluit loonkostensubsidie participatiewet

 • Tijdelijke ministeriële regeling persoonsgegevens facturen Jeugdwet

 • Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid

 • Wet Inburgering

 • Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

 • Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015

 • Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen

 • Verwijsindex risicojongeren

 • Jeugdwet, Artikel 2.1 aanhef en onder e en artikel 2.2 lid 2 onder b;

 • Wet maatschappelijke ondersteuningrtikel 2.1.2 aanhef en onder lid a en artikel 4.1.1

  Veiligheid voor elkaar,

 • Regioaanpak 2020-2024, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland

Verordeningen

 • Verordening Maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020

 • Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal domein Ouder-Amstel 2015

 • Verordening Tegenprestatie Ouder-Amstel 2015

 • Afstemmingsverordening Ouder-Amstel 2015

 • Verordening Maatschappelijke Participatie schoolgaande kinderen

 • Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Ouder-Amstel 2015

 • Verordening Jeugdhulp 2018

 • Verordening Jeugdwet

 • Re-integratieverordening Participatiewet Ouder-Amstel 2015

 • Verordening Wet Inburgering Ouder-Amstel 2007

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf