Wat mag het kosten?

Jeugd

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

3.642

3.694

3.874

3.823

3.619

3.620

Baten

29

-

-

-

-

-

Saldo baten en lasten

-3.612

-3.694

-3.874

-3.823

-3.619

-3.620

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-3.612

-3.694

-3.874

-3.823

-3.619

-3.620

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De begroting in 2023 is circa € 180.000 hoger ten opzichte van de begroting in 2022. Er dient daarbij worden opgemerkt dat in de begroting van 2023 en verder nog geen rekening is gehouden met het indexeren van de budgetten. In de 2e Burap 2022 is de lastenbegroting namelijk neerwaarts bijgesteld op basis van de op dat moment bekende prognose.

Sinds 2022 is er voor de hoog specialistische jeugdzorg een lumpsum (taakgerichte financiering). Dat betekent dat volgens contractafspraken de zorgaanbieders maandelijks een bedrag ontvangen en daarvoor jeugdigen ondersteunen. De zorg is daarmee niet meer gekoppeld aan een tarief per zorgvorm. Het effect hiervan is echter onvoldoende meetbaar doordat de gemeente afhankelijk is van informatie vanuit de jeugdhulpaanbieders. Dat brengt een onzekerheid met zich mee in de prognose. In de 1e Burap 2023 wordt meer duiding gegeven met een mogelijke bijstelling in de meerjarenbegroting. De neerwaartse bijstelling in de 2e Burap 2022 is derhalve niet meerjarig doorgetroken.

Verder verschuift met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel de verantwoordelijkheid voor de zorg van kinderen naar een andere gemeente. Dit stelt op hoofdlijnen dat de gemeente waar de ouder met het gezag woont ook verantwoordelijk is voor de financiering van jeugdhulp. In de meicirculaire 2021 is een inschatting gemaakt op de financiele gevolgen voor gemeenten, waarbij voor Ouder-Amstel structureel een bedrag van € 88.000 in mindering is gebracht. Verder is er in de begroting meerjarig rekening gehouden met de afspraken over de verwerking van de tekorten jeugdzorg na invulling van de hervormingsagenda Jeugd. Dit zou meerjarig tot lagere uitgaven moeten leiden.

BATEN

De verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 zijn kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf