Wat mag het kosten

Projecten

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

1.385

593

426

881

337

289

Baten

568

1.210

89

1.882

36

36

Saldo baten en lasten

-817

617

-337

1.002

-301

-253

Toevoegingen aan reserves

-

100

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

35

35

31

Saldo reserves

-

-100

-

35

35

31

Saldo

-817

517

-337

1.036

-266

-223

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De lasten voor de kleine projecten (voor de grote projecten; zie programma gebiedsontwikkeling) komen in 2023 € 167.000 lager uit dan de begroting 2022. Dit is het effect van de herverdeling van salarislasten vanuit projecten naar de taakvelden.

De lastenbegroting in 2023 omvat onder andere de uitgaven die gepland zijn voor de verkoop van percelen die naar verwachting vanaf 2024 worden verkocht. De verwachte lasten voor het perceel aan de Aart van der Neerweg zijn in 2024 circa € 400.000 hoger ten opzichte van 2023 ter voorbereiding van de verkoop hiervan.

BATEN

In 2023 zijn de opbrengsten ad € 89.000 als gevolg van het doorbelasten van kosten aan derden opgenomen in de begroting. De afwijking ten opzichte van 2022 is het gevolg van de verkoop van d' Oude School en diverse grondopbrengsten welke in 2022 zijn gerealiseerd. In 2024 is de verwachting dat de percelen aan de Aart van der Neerweg en Prinses Beatrixlaan worden verkocht.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf