Stand van zaken

Het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) geeft op strategisch niveau weer aan welke negen thema's de openbare ruimte een bijdrage kan leveren. Denk hierbij aan gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Met dit plan kan makkelijker integraal afgewogen worden welke projecten bijdragen aan de openbare ruimte. De gestelde eisen zijn uitgewerkt in de beheerplannen waarin staat hoe het dagelijks en planmatig onderhoud wordt uitgevoerd en welk budget daarvoor nodig is.

Voor het planmatig onderhoud van de openbare ruimte is een reserve Planmatig onderhoud Openbare Ruimte ingesteld. Daarmee wordt het planmatig onderhoud van de wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, verkeersregelinstallaties en groen betaald. Met behulp van Assetmanagement1 en effectgestuurd beheer wordt de buitenruimte gemonitord. Op basis van maatschappelijke effecten, risico's en kosten worden planmatige- en vervangingsinvesteringen ingepland en uitgevoerd. Deze plannen zijn opgenomen in de beheerplannen 2019-2028.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf