Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

 • Beleids-en activiteitenplan onderwijs OA 2016-2020

 • Addendum onderwijsnota 2016-2020

 • Jaarprogramma onderwijs 2022-2023

 • Beleidsnota en afspraken onderwijskansen Ouder-Amstel 2020-2023

 • Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

 • Meerjarenprogramma 2020-2024 Laaggeletterdheid regio Groot-Amsterdam

Wetten

 • Wet op het primair onderwijs

 • Wet op het voortgezet onderwijs

 • Wet op de expertisecentra (speciaal onderwijs)

 • Wet passend onderwijs

 • Leerplichtwet 1969

 • Wet educatie en beroepsonderwijs

 • Wet leerlinggebonden financiering

 • Wet ondersteuning onderwijs zieke leerlingen

 • Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (voorschoolse educatie)

 • Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Verordeningen

 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ouder-Amstel

 • Beleidsregels leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2019

 • Subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang

 • Verordening leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2014

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf