Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Entrada

De locatie Entrada is momenteel een kantorengebied. Ouder-Amstel heeft de ambitie om met de grondeigenaren dit gebied te transformeren naar een woongebied.

In 2022 is gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van Entrada. Het is niet haalbaar dit proces in 2022 af te ronden, dus ook in 2023 worden door de gemeente nog kosten gemaakt voor dit plan. Het stedenbouwkundig plan is, na inspraak en vaststelling, de basis voor verdere juridisch-planologische procedure(s). Met deze procedure zal in 2023 gestart worden, mits eerst een anterieure overeenkomst is gesloten met de ontwikkelaar.

De opdracht en kosten voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan ligt bij de ontwikkelaar. De gemeente begeleidt en toetst en maakt dus voornamelijk kosten op het gebied van ambtelijke uren.

Er zijn momenteel twee eigenaren in het gebied. Met de eigenaar van circa 75% van het eigendom van Entrada zijn afspraken gemaakt die regelen dat de wettelijk verhaalbare plankosten die voor de ontwikkeling van dit gedeelte worden gemaakt, kunnen worden verhaald op basis van een jaarlijkse begroting.

Het doen van voorinvesteringen door de gemeente is daarmee voor dit deel van de ontwikkeling niet aan de orde. Op het moment dat in 2023 een anterieure overeenkomt met deze ontwikkelaar wordt gesloten, kunnen ook afspraken gemaakt worden over de historische plankosten. Momenteel bedragen deze historische plankosten circa € 550.000 (tot en met juni 2021). Deze zal op de ontwikkelaars verhaald worden op basis van de opbrengstpotentie. De kosten zullen daadwerkelijk verhaald worden als er een planologisch vastgesteld kader is voor de ontwikkeling van Entrada. Naar verwachting zullen de totale historische plankosten in 2025 en 2026 verhaald worden.

De ambitie is om met beide eigenaren tot een plan te komen dat gefaseerd kan gaan worden gerealiseerd. Met de eigenaar van circa 75% van het eigendom lopen gesprekken over de benodigde plannen, producten en financiele afspraken. De ambitie is dit ook te bereiken met de tweede eigenaar die circa 25% van Entrada bezit, maar of dit mogelijk blijkt valt bij het opstellen van deze begroting nog niet te voorspellen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf