Wat mag het kosten?

De Nieuwe Kern

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

1.052

1.591

2.128

1.554

1.734

1.630

Baten

1.103

1.551

2.028

1.354

1.534

1.430

Saldo baten en lasten

51

-40

-100

-200

-200

-200

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

51

-40

-100

-200

-200

-200

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

Het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie wordt begin 2023 opgevolgd door de Uitvoeringsstrategie, waarin nadere afspraken worden gemaakt over wie wat doet en wie wanneer waarin investeert. Op basis van voorgaande is voor De Nieuwe Kern (DNK) een acutalisatie gemaakt en dit laat een toename van € 537.000 zien aan de lastenzijde ten opzichte van 2022.
Deze toename wordt met name veroorzaakt bj de DNK bijdragen grondeigenaren ook bij de overige projecten binnen DNK vinden er mutaties plaats.
Verlaging van diverse lasten zoals: lagere doorbelasting van uren naar diverse projecten DNK -€ 86.000, Hogere doorberekening overhead op uren € 24.000, Lagere lasten m.b.t. meer inhuur derden -€ 63.000, Hogere kosten overige diensten € 120.000 i.v.m duidelijke verdeling inhuur en advies, Ook in 2023 is de verwachting dat de juridische kosten lager zullen uitvallen -€ 72.000.
Verlaging van diverse lasten zoals lagere doorbelasting van uren naar diverse projecten DNK i.v.m. actualisatie -43K, Hogere doorberekening overhead op uren € 90.000, Hogere lasten m.b.t. meer inhuur derden ITT € 270.000, Flex Wonen € 136.000 o.a. projectleider, -€ 63.000, bijdragen grondeigenaren en € 54.000 SMH, Hogere kosten overige diensten € 120.000 ( DNK Bijdragen Grondeigenaren).

Bij DNK niet verhaalbare plankosten is een stijging te zien van € 60.000 met betrekking tot de lasten. In 2022 was evenveel begroot, maar dit budget werd tussentijds verlaagd omdat in werkelijkheid minder kosten gemaakt. Het budget van de niet verhaalbare kosten komt ten laste van het resultaat. Overige kleine verschillen per saldo € 12.000.

Meerjarig is te zien dat het saldo DNK toeneemt met € 100.000 in de jaren 2024, 2025, 2026. Dit betreft een bijdrage aan de "extra Lift Station Duivendrecht". Deze bijdrage wordt niet gedekt uit de reserve gebiedsontwikkeling want zij is niet verhaalbaar en voor eigen rekening van de gemeente.

BATEN:

De baten worden bij de DNK-projecten gedekt door bijdragen van de grondeigenaren en diverse andere partijen. Per saldo is er een toename van € 477.000 o.a. DNK BG -€ 97.000, DNK incidentele kosten € 376.000, DNK FLexwonen € 117.000 DNK-SMH € 59.000. Overige kleine verschillen per saldo € 22.000. Hiermee is het saldo van de baten en lasten budgettair neutraal.

De mutaties op reserves worden verantwoord in het onderdeel 3.3.4 Gebiedsontwikkeling algemeen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf