Inleiding

De gemeente Ouder-Amstel heeft een oppervlakte van 25,78 km², waarvan 1,65 km² water. Van het totale grondoppervlak beheert de gemeente 5%.

Een groot vermogen is geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen en gemeentegebouwen. Deze kapitaalgoederen dragen bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving.

Het onderhoud van deze goederen is van groot belang, daarom is het onderhoud grotendeels vastgelegd in het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) en in meerjarenplannen.

In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de voornemens voor de komende periode. Hiermee geven we inzicht op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen wordt geborgd. Daarnaast geven we in deze paragraaf inzicht in het beleid over het onderhoud van onze kapitaalgoederen en de financiële consequenties daarvan voor de begroting. Wettelijk kader hiervoor is artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf