Werkstad OverAmstel


Voor de Werkstad OverAmstel is de afgelopen jaren het ruimtelijk beleid vastgesteld om het bedrijventerrein Amstel Bussinespark Zuid, om te vormen tot een gemengd, stedelijk gebied. In 2023 wordt de evaluatie afgerond van twee van de onderdelen van het ruimtelijk beleid: de ruimtelijk economische visie en de richtlijnen voor ontwikkeling. In samenwerking met Amsterdam wordt verder gewerkt aan de lopende ontwikkelingen in de deelgebieden Werkstad Noord en Zuid en Weespertrekvaart. Met Amsterdam wordt gewerkt aan plannen voor de inrichting van de openbare ruimte, afgestemd op de te verwachten ontwikkelingen per deelgebied. De procedure bij de Raad van State over het bestemmingsplan voor de woonboten wordt gevoerd en de verplaatsing van boten en herinrichting van de kade wordt verder voorbereid.

Net als voor Werkstad Noord en Zuid wordt ook voor deelgebied Weespertrekvaart een overeenkomst gesloten met de gemeente Amsterdam over de samenwerking en investeringen in de openbare ruimte. Daarnaast wordt ook hier doorgegaan met de ontwikkelingen waarvoor al overeenkomsten zijn gesloten, met de projecten The Dialogue en Wenckebachweg Zuid als speerpunten. In Werkstad Noord en Zuid betreft het in ieder geval de ontwikkelingen van Patrizia aan de Spaklerweg en de daarnaast gelegen ontwikkeling van Projectontwikkeling en Grondbedrijf Zuidpark (PGZ).

Aangezien de ontwikkeling van de Werkstad plaatsvindt per kavel, is de voortgang van de ontwikkelingen afhankelijk van de ontwikkelaars. De gemeentelijke inzet, planvorming en investeringen bewegen hierin mee en zijn daarom slechts beperkt te voorspellen. In alle intentie- en anterieure overeenkomsten die worden gesloten, spreken we af dat de ontwikkelaar de werkelijke, verhaalbare plankosten aan de gemeente vergoed.

Woonboten Duivendrechtsevaart
De verplaatsing van woonboten naar de Pieter Braaijweg zal in gang gezet worden als het bestemmingsplan onherroepelijk is en de kade gereed is gemaakt voor deze woonboten.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf