Bedrijfsvoering

Het programma Bedrijfsvoering is onderverdeeld in thema's. Deze thema's betreffen de directe dienstverlening aan de burger (Bevolkingszaken) en de interne deelprogramma's Bestuur en Communicatie en Overhead. Tot slot worden ook de algemene inkomsten van de gemeente hier verantwoord (Algemene Dekkingsmiddelen).

De dienstverlening richting onze inwoners en bedrijven wordt, aan de hand van de nieuwe 'Visie op dienstverlening', en het daarbij door het college vast te stellen behorende uitvoeringsplan, verder verbeterd. We betrekken inwoners in een eerder stadium bij planvorming.

Verdeling baten en lasten programma Bedrijfsvoering over thema's

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf