Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

 • Nota Re-integratie 2015

 • Nota Minimabeleid 2020

 • Beleidsregels inburgering

 • Beleidsregels Invoering Wet taaleis 2016

 • Beleidsregels Kostendelersnorm minimaregelingen 2016

 • Besluit Mandatering bevoegdheden aan AM Match 2016

 • Beleidsregels Gemeentelijke loonkostensubsidie 2015

 • Besluit Compensatie chronisch zieken, gehandicapten en minima (CAV) 2014

 • Beleidsregels Krediethypotheek 2013

 • Beleidsregels Terugvordering Participatiewet 2020

 • beleidsregels terugvordering BBZ 2020

 • Integrale handhavingsnota sociaal domein 2020

 • Beleidsregels Waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid 2013

 • Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018 – 2022

 • Beleidsregels Schuldhulpverlening Ouder-Amstel

 • Protocol Huisbezoeken 2021

Wetten

 • Algemene wet bestuursrecht (AWB)

 • Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

 • Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

 • Participatiewet

 • Wet Inburgering

 • Wet SUWI

 • Besluit SUWI

 • Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

 • Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening

 • Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV)

 • Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag ten behoeve van het verbreden van het beslagregister (VBR)

 • Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (AGS)

 • Algemeen Inkomensbesluit Sociale zekerheidswetten

 • Besluit Aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998

 • Besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ)

 • Besluit Advisering beschut werk

 • Besluit Gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ

 • Besluit Participatiebudget

 • Boetebesluit Socialezekerheidswetten

 • Besluit Buitengerechtelijke kosten

 • Besluit Extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid

 • Besluit Loonkostensubsidie participatiewet

 • Besluit Proceskosten bestuursrecht

 • Besluit Taaltoets Participatiewet

 • Besluit Participatiewet

 • Regeling Administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004

 • Regeling Bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland

 • Regeling Financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004

 • Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet

 • Regeling Statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

 • Regeling SUWI

 • Regeling Terugvordering geringe bedragen

 • Regeling Uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende

 • Regeling Vermogenswaardering IOAZ

 • Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ

Verordeningen

 • Verordening Individuele inkomenstoeslag Ouder-Amstel 2020

 • Verordening Tegenprestatie 2015

 • Verordening Re-integratie 2015

 • Verordening Afstemming 2015

 • Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015

 • Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015

 • Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (regionaal)

 • Verordening Cliëntenparticipatie Wsw (regionaal)

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf