Gemeenschappelijke regeling Duo+

Gemeenschappelijke regeling Duo+

Vestigingsplaats:

Ouderkerk aan de Amstel

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voltallige colleges van de deelnemende gemeenten. De zittingsduur van de leden van het Algemeen Bestuur is gelijk aan die van de colleges. Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit één lid per deelnemer.

De leden van het Dagelijks Bestuur worden door en uit het Algemeen Bestuur aangewezen.

Deelnemers:

De gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling zijn het verminderen van de kwetsbaarheid, het verhogen van de kwaliteit van het werk en het besparen van kosten. Deze doelstellingen moeten bereikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken.

De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het gezamenlijke basistakenpakket en de taken die op verzoek van de individuele gemeente worden uitgevoerd.

Relatie met het programma:

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Ontwikkelingen 2023:

De begroting 2023 (inclusief kaders en meerjarenperspectief 2024-2026) is beleidsarm en gebaseerd op de uitgangspunten die vastgesteld zijn in de Kadernota 2023. Specifieke opdrachten voor 2023 worden pas na vaststelling van de (meerjaren) begrotingen 2023 van de DUO-gemeenten verwerkt in de begroting van Duo+. De bijdrage Duo+ die voortvloeit uit de begroting 2023 Duo+ is aangeboden ter opname in de kadernota 2023 en begroting 2023 van gemeente Ouder-Amstel

Risico's:

Duo+ heeft geen weerstandsvermogen. Dit betekent dat, als de in de begroting 2023 genoemde risico’s zich voordoen, er beroep gedaan wordt op de middelen van de DUO-gemeenten. De DUO-gemeenten hebben binnen hun begroting rekening gehouden met deze risico’s.

Duo+

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Begroting 2023

10.013

1.029

2022

Begroting 2022

9.368

1.607

-

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf