Begroting op taakveldniveau

Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)

Begroting lasten

Begroting baten

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

1.421

-

0.2

Burgerzaken

460

229

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

58

123

0.4

Ondersteuning organisatie

8.123

70

0.5

Treasury

253

5

0.61

OZB woningen

164

2.873

0.62

OZB niet-woningen

-

4.157

0.63

Parkeerbelasting

-

920

0.64

Belastingen Overig

12

57

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

3

21.215

0.8

Overige baten en lasten

1.279

-

0.9

Vennootschapsbelasting

-

-

0.10

Mutaties reserves

1.206

1.675

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

119

-

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

13.097

31.323

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

926

-

1.2

Openbare orde en Veiligheid

392

66

Saldo

1. Veiligheid

1.318

66

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer, wegen en water

2.033

-

2.2

Parkeren

252

3

Saldo

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.285

3

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

98

-

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

47

46

3.4

Economische promotie

131

646

Saldo

3. Economie

275

692

4. Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

129

-

4.2

Onderwijshuisvesting

533

-

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

545

168

Saldo

4. Onderwijs

1.206

168

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

118

5

5.2

Sportaccommodaties

877

483

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

87

-

5.4

Musea

30

-

5.5

Cultureel erfgoed

36

-

5.6

Media

349

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

883

55

Saldo

5. Sport, cultuur en recreatie

2.380

542

6. Sociaal Domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.375

21

6.2

Wijkteams

579

-

6.3

Inkomensregelingen

4.144

2.819

6.4

Begeleide participatie

252

-

6.5

Arbeidsparticipatie

284

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

843

-

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

2.003

60

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.294

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

311

-

Saldo

6. Sociaal Domein

13.084

2.899

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

884

49

7.2

Riolering

906

1.244

7.3

Afval

1.589

2.188

7.4

Milieubeheer

613

8

7.5

Begraafplaatsen

178

204

Saldo

7. Volksgezondheid en milieu

4.170

3.692

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimte en leefomgeving

1.009

-

8.3

Wonen en bouwen

4.729

4.167

Saldo

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

5.737

4.167

Totaal taakvelden

43.553

43.553

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf