Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Kwalitatief goede zorg

Doelstellingen

Adequate en betaalbare jeugdhulp is beschikbaar voor jeugdigen die dat nodig hebben

 • 2023 zal in het teken staan van het verder doorontwikkelen van het nieuw jeugdhulpstelsel voor de hoogspecialistische jeugdhulp. Dit is zorg voor de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen met (meervoudige) complexe problematiek. We werken met een taakgerichte uitvoeringsvariant waarin we vooraf afspraken maken met de gecontracteerde zorgaanbieders (kernpartners) over bedragen en aantallen (lumpsum). Hiermee beogen we meer grip te hebben op de financiële ontwikkeling en passende zorg te bieden in samenwerking met de zorgaanbieders en andere betrokken partijen (zoals de huisartsen).

 • Voor de enkelvoudige specialistische jeugdhulp moeten op termijn nieuwe overeenkomsten afgesloten worden. In 2022 bepalen we of we dat doen middels het verlengen van de huidige contracten of dat er een andere wijze passender is. Eind 2022 is daar naar verwachting een besluit over genomen waarna we in 2023 de enkelvoudig specialistische jeugdhulp conform inrichten.

 • We continueren en ontwikkelen de samenwerking met de huisartsen en de praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg voor jeugd (j-GGZ) met als doel om hulp tijdig en integraal in te zetten.

 • We bewaken de beschikbaarheid van jeugdhulp (voor de (meest) kwetsbaren) door periodieke monitoring, door continu overleg tussen uitvoering, verwijzers, beleid en zorgaanbieders.

 • Extra beleids- en uitvoeringscapaciteit die in 2021 beschikbaar gesteld is, vervalt in 2023. Door de dynamiek in dit stelsel is nu nog niet bekend welke effecten de wijzigingen structureel hebben op de taken. Ook de risico's die er mogelijk zijn als taken niet of beperkt uitgevoerd worden. Zodra hier meer inzicht in is worden de gevolgen voorgelegd aan het bestuur.

 • We reorganiseren het contractmanagement zodat we efficiënt en in samenwerking met de overige DUO-gemeenten en Amsterdam (hoogspecialistische jeugdhulp) de zorgaanbieders monitoren en mee in gesprek blijven.

 • We ontwikkelen het integrale werken intern en extern. Onder andere door samen te werken met het medisch domein, onderwijs, kinderdagopvang en andere relevantie partners. Het gezin staat centraal.

 • Aansluitend bij landelijke en regionale ontwikkelingen werken we mee aan bijvoorbeeld aanstaande wetgeving met betrekking tot de beschikbaarheid van jeugdhulp en andere relevante thema's.

 • De inzet is om daar waar we dat kunnen beïnvloeden, wachtlijsten worden voorkomen.

De geboden jeugdhulp heeft het gevraagde resultaat

 • Om tot het gewenste resultaat te komen is en blijft overleg met het gezin/de jongere leidend bij het opstellen van zorgplannen.

 • De gemeente monitort de voortgang van de zorg door contact met de ouders/jeugdige en betrokken zorgaanbieders.

 • Met het uitvoeren van een cliëntervaringsonderzoek voldoen we aan de wettelijke verplichting. De wijze van uitvoering wordt bepaald in licht van zinvolle data en kostenbesparing.

Jeugdhulp blijft betaalbaar

 • In het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO financieren we de hoogspecialistische jeugdzorg met een vooraf vastgestelde lumpsum. De lumpsum bestaat uit afspraken over aantallen cliënten en een bedrag. Er is dus vooraf een duidelijk kader afgegeven aan de zorgaanbieders. Dat draagt bij aan de grip op (kosten-)ontwikkelingen.

 • In het project "datagedreven werken" is een monitor en werkwijze samengesteld waarmee de ontwikkelingen in kosten en zorggebruik goed in beeld zijn en beargumenteerde prognoses gemaakt worden. Deze datagedreven-werkwijze introduceren we in 2022 en vervolgen en ontwikkelen we in 2023.

 • We ontwikkelen het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO verder, nog steeds met als doel het bieden van effectieve zorg in een financieel houdbaar stelsel.

 • De aanpassingen in het contractmanagement dragen bij aan de betaalbaarheid. We versterken onze strategische positie in bijvoorbeeld monitorgesprekken en onderhouden een sterke relatie met de voor onze gemeente belangrijke zorgaanbieders. Zeker in het licht van de taakstelling vanuit het Rijk is dit extra belangrijk.

Belangen van Ouder-Amstel bewaken in het regionale samenwerkingsverband

 • Ouder-Amstel participeert met de overige DUO-gemeenten in het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO. De leidraad in de ontwikkeling van het stelsel is de ontwikkelagenda. Speerpunten daarin zijn wachtlijsten, gebiedsgericht werken en normaliseren.

 • Ouder-Amstel praat en beslist mee in de regionale samenwerkingsstructuur met Amsterdam en de DUO-gemeenten.

 • Op basis van onder meer de hervormingsagenda die in het najaar van 2022 vastgesteld wordt participeert Ouder-Amstel in regionale en bovenregionale activiteiten.

Jongerenwerk: Stimuleren en faciliteren dat jongeren elkaar ontmoeten, vergroten van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en versterken van verbindingen tussen netwerkpartners

 • Verder uitbouwen van de doorgaande lijn tussen jeugd- en jongerenwerk, zodat jongeren beter in beeld zijn als zij naar het voortgezet onderwijs gaan.

 • Wekelijkse inloop in het Dorpshuis Duivendrecht continueren voor jongeren 13+ en voor groep 8 in het kader van de doorgaande lijn.

 • Monitoren of Jongerenontmoetingslocatie (JOL) 'Level Up' in Ouderkerk aan de Amstel bijdraagt aan het contact tussen het jongerenwerk en de jongeren en de jongeren onderling en of de leerlingen uit groep 8 de JOL blijven vinden als ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

 • Jongeren betrekken bij de gemeente en de beleidsontwikkeling.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf