Begrotingsresultaat 2023

De totalen van de begroting 2023 worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Begrotingsresultaat 2023

Lasten

Baten

Saldo

Programma:

Sociaal

16.483

3.548

-12.935

Ruimte

11.043

6.603

-4.440

Gebiedsontwikkeling

3.487

3.240

-247

Bedrijfsvoering

11.215

28.488

17.273

Subtotaal programma's

42.228

41.879

-350

Reserves:

Sociaal

-

334

334

Ruimte

877

862

-15

Gebiedsontwikkeling

119

149

29

Bedrijfsvoering

210

331

121

Subtotaal reserves

1.206

1.675

469

Begrotingsresultaat 2023

43.434

43.553

119

De bedragen, zoals ze in dit overzicht staan opgenomen, worden door de raad geautoriseerd. Binnen deze budgetten is het college bevoegd de begroting uit te voeren. Noodzakelijke wijzigingen van deze budgetten worden in de loop van het betreffende begrotingsjaar ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Het saldo van de (meerjaren)begroting 2023-2026 laat de volgende ontwikkeling zien:

Saldo begroting en meerjarenraming

Begroting

2023

2024

2025

2026

Saldo begroting en meerjarenraming

119

1.874

2.724

742

Financieel beeld begroting 2023

Het beeld van de begroting is positief, ook al zien we om ons heen dat de onzekerheden in Nederland en de rest van de wereld toenemen. Deze factoren van buitenaf kunnen ook leiden tot onzekerheden voor de begroting; we noemen de toenemende inflatie, de enorme toename van de energieprijzen, de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande vluchtelingenstromen en Oekraïners welke leiden tot extra uitgaven, inzet en onzekerheden over opbrengsten. Ook het loslaten van de rijksoverheid van de trap op en trap af systematiek per 2026 geeft onzekerheid over de te verwachten gemeentelijke opbrengsten. Deze onzekerheden hebben we niet geheel in deze begroting kunnen verwerken maar kunnen op enig moment wel van invloed zijn op het beeld dat de begroting geeft. De begroting geeft derhalve een momentopname weer. Enkele onzekere factoren lichten we hierna toe.

Prijsindexatie

In de begroting hebben we een stelpost opgenomen voor prijsindexatie van circa 10% op prijsgevoelige budgetten. Vanuit de kadernota was een prijsindexatie opgenomen van 5%, vanuit de septembercirculaire hebben we een extra toevoeging aan de stelpost voor prijsindexatie opgenomen om de kosten van inflatie te kunnen dragen. De inflatiecijfers zijn continu in beweging. Afhankelijk van de mate waarin prijsgevoelige budgetten onderhavig zijn aan de gemiddelde inflatiecijfers zal blijken of de stelpost afdoende is.

Groei gemeente

Binnen de gemeente zetten we ons al meerdere jaren in voor groei van onze gemeente. We hebben de ambitie om de komende jaren stevig te groeien. Het gevolg daarvan is dat de gemeente vooral in aantal inwoners, maar onder andere ook in vastgoed toeneemt. Dit gaat grote gevolgen hebben voor het begrotingsbeeld van de gemeente Ouder-Amstel. Voor de berekening van de algemene uitkering is rekening gehouden met de toename aan woningen en inwoners die we verwachten voor 2025 en 2026, zoals opgenomen in de kadernota. We verwachten dat naast de algemene uitkering ook diverse andere inkomsten en uitgaven gaan toenemen, deze zijn nog niet opgenomen in de begroting 2023-2026. Zodra deze inkomsten en uitgaven concreter worden worden deze in de begroting opgenomen.

Gemeentelijke opvang vluchtelingen en Oekraïners

De gemeentelijk opgave voor het opvangen van vluchtelingen en Oekraïners wordt ook komend jaar groot. Naast de opvang van vluchtelingen en Oekraïners zijn wij ook verantwoordelijk voor versnelde opvang van statushouders en (crisis) noodopvang voor asielzoekers. Het kabinet werkt aan een wettelijke taak voor gemeenten om opvanglocaties voor asielzoekers te leveren en wij zijn zelf hard aan het werk dat te realiseren. Dit moet in de toekomst zorgen voor voldoende opvangplekken en een betere spreiding van asielopvang over het hele land. Voor noodopvang asielzoekers is mogelijk een locatie in Amsterdam-Duivendrecht beschikbaar, namelijk het oude HvA gebouw (Hogeschool van Amsterdam). De kosten hiervan worden volledig vergoed door het Rijk. Daarnaast werken we samen met Amsterdam aan een opvang van ongeveer 200 Oekraïners in Entrada in Amsterdam-Duivendrecht voor de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Van deze kosten is aangegeven dat het Rijk deze zal vergoeden. Daarnaast vangen we momenteel nog 40 Oekraïners op in Ouder-Amstel en 40 bij particulieren. De zorg hiervoor loopt in 2023 ook door. Dit alles legt een flinke druk op het ambtelijk apparaat, het onderwijs en de zorg, die reeds kampen met personeelstekorten.

Corona

Op het moment van het schrijven van de begroting is nog niet bekend of corona de komende jaren gaat spelen en wat exact de gevolgen zijn van de coronapandemie op de langere termijn; we hebben de verwachtingen, die we al eerder hebben opgenomen ten aanzien van de te derven opbrengsten toeristenbelasting en parkeerbelasting, opgenomen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf