Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Dienstverlening

Doelstellingen

Passende moderne dienstverlening aanbieden, digitaal en flexibel

  • Verbeteren van de dienstverlening is een continu proces; aan de hand van de dienstverleningsvisie wordt de dienstverlening naar onze inwoners, bedrijven en instellingen verbeterd. Digitaal is hierbij het kernwoord, ook is belangrijk dat er voldoende hulp beschikbaar is voor diegenen die hier geen gebruik van kunnen maken.

  • We streven ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

  • Passende huisvesting van de gemeentelijke organisatie wordt in combinatie met de groeiopgave onderzocht.

Regeldruk verminderen voor inwoners en ondernemers

  • De vermindering van regeldruk heeft onze continue aandacht.

Verkiezingen

Op 15 maart 2023 vinden weer verkiezingen plaats. De leden van de Provinciale Staten worden tegelijkertijd met de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen vinden eenmaal in de vier jaar plaats. De laatste (gecombineerde) verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen werden op 20 maart 2019 gehouden.

Openingstijden gemeentehuis

Bij de vaststelling van de begroting 2020 is besloten tot een besparing op het KCC door kritisch te kijken naar de openingstijden en de telefonische bereikbaarheid. De besparing is gerealiseerd door de tijden voor fysieke en telefonische dienstverlening te verminderen met ingang van 2021. Inmiddels is gebleken dat de inperking van de openingstijden leidt tot ongewenste gevolgen voor de interne organisatie (BHV, opvang bezoekers) en de dienstverlening richting onze inwoners. De openingstijden worden, met uitzondering van de vrijdagmiddag en de avondopenstelling op woensdagavond, teruggedraaid naar de situatie van voor 2021. Dit heeft geen financieel effect.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf