Risico's

Om het risicoprofiel van Ouder-Amstel te schetsen worden de belangrijkste, op dit moment bekende risico's, welke niet op een of andere wijze afgedekt worden, gekwantificeerd.

Daarvoor moet worden aangegeven hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich zal voordoen. Ook moet worden bepaald hoe groot de financiële gevolgen kunnen zijn, als het risico zich inderdaad voordoet. De opstelling van een risicoprofiel is een momentopname. Er kunnen in de loop van de tijd nieuwe risico’s ontstaan, die nu nog niet in de analyse zijn meegenomen. Daarnaast kunnen risico's in de toekomst anders worden ingeschat.

Bij de beoordeling van risico’s zijn twee aspecten van belang: de kans dat een risico zich voordoet en de ernst van de schade als dat het geval is. In onderstaand overzicht worden de verschillende risico’s met hun financiële impact weergegeven.

De risico's zijn te onderscheiden in structurele en incidentele risico's. Voor structurele risico’s moet de dekking gevonden worden in een permanente oplossing in de vorm van een voorziening, verzekering of een afdoende beheersmaatregel. Daarnaast zijn er nog risico's binnen de begroting die niet te kwantificeren zijn. Deze risico's zijn apart inzichtelijk gemaakt.

Omschrijving risico

Jaarrekening omvang op
31-12-2021

Begroting omvang op
1-1-2022

Begroting omvang op
1-1-2023

Klasse

Kans
(%)

Berekend
risicobedrag

Incidentele risico's:

Open eindregelingen WMO

250

250

250

2

30%

75

Garantiestelling lening sportverenigingen

154

150

154

1

10%

15

Rampen en calamiteiten

2.500

2.500

2.500

1

10%

250

Ruimtelijke projecten

350

350

350

3

50%

175

Duo+

200

200

200

3

50%

100

Bodemverontreiniging

300

300

300

2

30%

90

ROM InWest

370

370

370

1

15%

56

Totaal incidenteel risico

4.124

4.120

4.124

761

Structurele risico's:

Verbonden partijen

100

100

100

1

10%

10

Open eindregelingen Jeugdzorg

350

n.v.t.

500

3

50%

250

Afvalstoffenheffing

67

134

67

3

50%

34

Totaal structureel risico

517

234

667

294

Niet kwantificeerbare risico's:

Oekraïners en statushouders

n.v.t.

n.v.t.

pm

pm

Gebiedsontwikkeling

n.v.t.

n.v.t.

pm

pm

Bouwleges

pm

pm

pm

pm

Invoering omgevingswet

pm

pm

pm

pm

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

pm

pm

pm

pm

Planmatig onderhoud wijk Benning

n.v.t.

n.v.t.

pm

pm

Gemeentefonds

n.v.t.

n.v.t.

pm

pm

Totaal incidenteel en structureel risico

4.641

4.354

4.791

1.054

Toelichting risico's

De hiervoor vermelde risico’s zijn ten tijde van het opmaken van de Begroting 2023 geactualiseerd. Het gaat in deze paragraaf om de risico's welke kunnen voorkomen in de toekomst. De geactualiseerde risico’s zijn hierna beschreven.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf