Kaders

Overzicht van de wettelijke- en beleidskaders

Objecten

Wettelijk kader

Beleidskader

Jaar van
vaststelling

IBOR1

Overige

Openbare ruimte

X

Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)

2020

Openbaar groen

Wet Natuurbescherming

X

 • Visie groenbeleid

 • Bomenverordening

 • Groenbeheerplan

 • Hondenbeleid

 • Snippergroenbeleid

 • Gedragscode soortbescherming gemeenten

 • Notitie overlastgevende soorten

2009
2016
2018
2010
2020

2021

2021

Begraafplaats

X

Beheersverordening Karsenhof
Legesverordening

2010
2014

Wegen

Wegenwet

X

Effectgestuurd wegenbeheerplan 2019-2028
Gladheidsbestrijdingsplan

2019

2020

Civiele kunstwerken

Wegenwet, NEN 2767-4

X

Effectgestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028

2019

Straatmeubilair:

X

LIOR

2019

- Ondergrondse contairers

X

Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel
Beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers

2014

- Verkeersborden

WVW, RVV, BABW

X

LIOR

2019

Speeltoestellen

Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

X

Speelnota Ouder-Amstel 2020-2026

2019

Openbare verlichting en verkeersinstallaties

WVW, RVV, BABW

X

Effectgestuurd beheerplan Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallatie 2019-2028

2019

Kabels en leidingen

INSPIRE, WION, APV, Telecommunicatiewet

 • Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ouder-Amstel

 • Handboek Kabels en Leidingen Ouder-Amstel

2017

Watergangen

Waterwet

X

 • Handboek Onderhoud Oppervlaktewater

 • Keur AGV

2018

Sportvelden

Meerjareninvesterings- en onderhoudsplan

2019

Riolering

Wet Milieubeheer, Waterwet

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022

2018

Gebouwen

Gebruiksbesluit

 • Meerjaren onderhoudsplan 2018-2027

 • Accommodatiebeleid

 • Beleid onderwijshuisvesting

2018

 1. BOR kwaliteitsniveau benoemd in IBOR

Hierna volgt een beschrijving van de situatie per voorzieningstype.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf