Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Een gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. De uitvoering van deze taken zijn van direct belang voor haar inwoners. In onze gemeente gaan we de verbinding aan met inwoners en houden we oog voor het unieke (dorps versus stedelijk) en diverse (verschillende leefstijlen en ondernemersvormen) binnen de gemeente.

Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Bijvoorbeeld het bouwen van een theater, het aanleggen van een fietspad of het bouwen van woningen. Het maken van die keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur.

Het gemeentefonds is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten en dus van groot belang voor de financiële kaders voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026. De Voorjaarsnota van de Rijksoverheid is voor gemeenten vertaald in de meicirculaire. De uitkomsten van prinsjesdag worden verwerkt in de Septembercirculaire. De septembercirculaire is, net als in de begroting 2022, opgenomen in deze begroting.

Het Rijk bepaalt de omvang van het gemeentefonds in hun normale begrotingsproces, de omvang beweegt mee met de rijksuitgaven. De gemeente heeft (vrijwel) geen invloed op de omvang van het gemeentefonds.

Hetgeen wat we willen bereiken en gaan doen staat nader toegelicht in de programma's samenleving, ruimte, gebiedsontwikkeling en bedijfsvoering (beleidsmatig deel).

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf