Wat mag het kosten?

Leefomgeving

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

7.522

8.156

7.093

7.031

7.841

8.967

Baten

5.276

5.800

4.728

5.037

5.543

4.989

Saldo baten en lasten

-2.246

-2.356

-2.365

-1.994

-2.298

-3.978

Toevoegingen aan reserves

862

837

877

877

877

877

Onttrekkingen aan reserves

405

761

860

672

1.242

1.415

Saldo reserves

-457

-75

-17

-205

365

538

Saldo

-2.703

-2.431

-2.382

-2.199

-1.933

-3.440

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De lastenbegroting voor dit deelprogramma neemt in 2023 af met ruim 1 miljoen euro. Het effect van deze mutatie is het gevolg van de egalisatievoorzening vervanging riolering in 2022. Er is vooruitlopend op het nieuw vast te stellen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) in 2023, een verlaging van de tarieven riool om de toename van de woonlasten te beperken voor de inwoners van de gemeente Ouder-Amstel. Deze aanpassing heeft tot gevolg dat er in 2023 geen sprake meer is van een toevoeging aan de voorziening. In 2022 was het effect van deze toevoeging circa € 724.000.

Verder is in zijn algemeenheid is het mobiliteitsplan in ontwikkeling. Deze zal op een later moment een de gemeenteraad worden voorgelegd om het plan vast te laten stellen. Het budget voor het mobiliteitsplan ligt in 2023 circa € 77.000 ten opzichte van het begrotingsjaar 2022.

Kapitaallasten

Het benodigde budget om de kapitaallasten binnen dit deelprogramma te kunnen dekken bedraagt in 2023 € 804.000. Dit is € 149.000 hoger dan de kapitaallasten in 2022. Deze hogere lasten zijn voornamelijk het gevolg van grote investeringen binnen de producten Wegen en Riolering.

Onderhoudskosten

De begroting voor het planmatig onderhoud en de algemene onderhoudskosten zijn geactualiseerd en resulteren in € 169.000 lagere uitgaven dan in 2022.

Salarislasten

Door herverdeling van de salarislasten aan de taakvelden is er per saldo sprake van € 28.000 meer aan uitgaven ten opzichte van boekjaar 2022. Er is inzet vereist voor het op orde houden van databeheer, uitbreiding werkzaamheden voor klimaatadaptie, biodiversiteit en energietransitie. Ook brengt toekomstige areaaluitbreiding een uitbreiding van de capaciteit met zich mee in de komende jaren.

Areaaluitbreiding

Door (toekomstige) areaaluitbreiding van gemeente Ouder-Amstel, waaronder De Nieuwe Kern en Werkstad Over-Amstel, is het noodzakelijk om de komende jaren capaciteitsuitbreiding binnen de afdeling Buurt te realiseren, dit om de openbare ruimte te onderhouden op het vastgestelde kwaliteitsniveau.

Kostenoverzicht

Hoeveelheid (kadernota)

Totaal

2025

2026

GROEN

Woningen

Areaal 2025 Duo+

                  93

€       145

€ 13.485

€ 13.485

Woningen

Areaal 2026 Expl

                  93

€       375

€ 34.875

€ 34.875

Woningen

Areaal 2025 Duo+

            1.350

€       145

€ 195.750

Woningen

Areaal 2026 Expl

            1.350

€       375

€ 506.250

TOTAAL

€ 48.360

€ 750.360

Wijk Benning

In de wijk Benning is groot onderhoud nodig. De gehele openbare ruimte moet worden opgehoogd. Er wordt een onderzoek uitgevoerd waarna halverwege 2023 duidelijk is welke mogelijkheden er zijn tot integrale ophoging van Benning tegen welke kosten. Tot die tijd wordt Benning met dagelijks onderhoud onderhouden. Er is in Benning een ontwikkeling te zien van stijgende uitgaven voor dagelijks onderhoud. Deze worden gedekt uit de budgetten dagelijks onderhoud wegen en riolering. Als de begroting ontoereikend is voor dagelijks onderhoud wordt dit gemeld via de bestuursrapportage.

Verhoging bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied

De begroting van de ODNZKG geeft aan een hogere bijdrage in rekening te gaan brengen. Dit betekent dat een structurele verhoging van de begroting noodzakelijk is ad. € 50.000.

BATEN

Parkeeropbrengsten/heffingen

Door corona zijn de parkeeropbrengsten tijdelijk verlaagd. Nu is er weer een toename van deze inkomsten zichtbaar en zijn de inkomsten ten opzichte van 2022 weer verhoogd met € 46.000.

Rioolrechten

De inkomsten rioolrechten zijn verlaagd met € 121 per aansluiting hetgeen een verlaging van de inkomsten teweeg brengt van € 795.000. Er is tevens een onttrekking aan de voorziening opgenomen ad € 240.000. Zie ook de paragraaf lokale heffingen voor een nadere toelichting.

Kabels en leidingen

De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van zijn wegen. Eventuele beheerkosten zoals degeneratiekosten worden in rekening gebracht bij de netbeheerder. Hierdoor was er in 2022 sprake van incidentele inkomsten ad. € 220.000.

Overige

In 2022 heeft de gemeente incidenteel aanspraak gemaakt op de subsidie aanpak energiearmoede. De gemeente heeft hiervoor circa € 149.100 vanuit het Rijk ontvangen. Daarnaast is in 2022 in de raming rekening gehouden met een een incidentele subsidie voor het project aan de Vondelstraat, Raadhuisstraat en Prins Hendrikstraat. Dit effect is circa €102.000 ten opzichte van het boekjaar 2023.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf