Wat mag het kosten?

Sport, Gezondheid en Cultuur

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

1.891

1.962

1.924

2.613

1.860

1.874

Baten

611

516

481

483

483

483

Saldo baten en lasten

-1.280

-1.446

-1.443

-2.130

-1.377

-1.390

Toevoegingen aan reserves

10

-2

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

43

-

88

416

27

54

Saldo reserves

33

2

88

416

27

54

Saldo

-1.247

-1.444

-1.355

-1.714

-1.350

-1.337

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 zijn aan de lasten- en aan de batenkant kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht. In 2024 is de begroting incidenteel met € 700.000 bijgesteld in verband met groot planmatig onderhoud voor sporthal Bindelwijk.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf