Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland

Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland

Vestigingsplaats:

Amsterdam

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Bestuurlijke vertegenwoordiging is: burgemeester J. Langenacker

Mate van sturing:

Deelnemers:

De gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:

  • De Preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

  • Het organiseren en in stand houden van een regionale Veilig Thuis organisatie. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland richt zich primair op slachtoffers van acuut seksueel geweld.

De GR GGD Amsterdam-Amstelland is opgericht per 1 januari 2017. Via een Dienst-verleningsovereenkomst met de GGD Amsterdam is de uitvoering van taken op het gebied van Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam.

Relatie met het programma:

Sociaal

Ontwikkelingen 2023:

  • Verwacht wordt dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis nog blijft stijgen. Er wordt rekening gehouden met een groei van 10% van het personeel bij Veilig Thuis in 2023.

  • Het aantal hulpvragen aan het Centrum Seksueel Geweld stijgt naar verwachtig door in 2023. Daarom is een kosteneffeciency-onderzoek uitgevoerd om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van het CSG met beheersbare kosten. Op basis van de resultaten worden oplossingrichtingen uitgewerkt waarover in 2023 besluitvorming zal plaatsvinden.

  • Regio-aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2025: In 2023 wordt uitvoering gegeven aan de Regio-aanpak 2020-2025. Ouder-Amstel zal deelnemen aan de regionale activiteiten waar dat voor onze gemeente passend en wenselijk is. Dat geldt met name voor activiteiten gericht op preventie waaronder lokale campagnes gericht op het signaleren en bespreekbaar maken van HGKM.

Risico's:

Het overgrote deel van de kosten voor Veilig Thuis wordt gedekt door rijksmiddelen; de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO), die aan de centrumgemeenten wordt verstrekt ten behoeve van regionale taken. Amsterdam financiert als centrumgemeente de gezamenlijke regionale taken met de Amstellandgemeenten rechtstreeks uit de DUVO middelen. De Amstelland gemeenten betalen sinds 2022 een bijdrage op basis van inwoneraantallen. De jaarlijkse bijdrage van Ouder-Amstel wordt vanaf 2023 € 47.878,-.

In eerdere begrotingen werd uitgegaan van een algeheeld groeipercentage van VT 10% voor de jaren 2023 en 2024. Er is echter een beheersplan opgesteld om te komen tot een sluitende begroting waarbij gekozen is voor het opnieuw toepassen van een ander begrotingsmodel dat beter aansluit op de actuele praktijk van VT.

Voor de meerjarenbegroting vanaf 2023 wordt nu uitgegaan van een gedifferentieerde stijging van de kosten per wettelijke taak. Tevens is er een efficiency ambitie.

Door de aangepaste begrotingssystematiek zijn de ontwikkelingen van VT gemakkelijker te volgen en is het gemakkelijker om bij te sturen.

De GR heeft een ruime egalisatiereserve van € 6,6 mln in 2023. Deze is nodig gezien onzekerheden over de groei in aantallen die inherent is een de werkzaamheden van de GR.

GGD Amsterdam Amstelland

Bron

Bijdrage

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

2023

Begroting 2023

575

1.112

2022

Begroting 2022

555

1.072

-

-

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf