Wat mag het kosten?

Werkstad Overamstel

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

681

1.005

1.050

1.052

956

881

Baten

293

792

902

921

851

752

Saldo baten en lasten

-388

-212

-147

-131

-105

-129

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-388

-212

-147

-131

-105

-129

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN
De lasten nemen in 2022 licht toe binnen de diverse projecten binnen Werkstad OverAmstel dat toelichting niet nodig is, maar onderstaand een aantal significante wijzigingen benoemd vanwege het afsluiten van intentie - en anterieure overeenkomsten.
Werkstad Mate Lingotto is een toename van de lasten op inhuurderden van € 23.000
Werkstad Dialogue op inhuurderden een toename van € 42.000. De lagere interne uren en kosten overhead nemen per saldo af met-€ 49.000.
Werkstad Wenkebachweg is in 2023 op inhuurderden en adviezen derden hogere lasten € 37.000.

BATEN

De baten voor de diverse projecten worden gedekt door diverse partijen. Per saldo is er een toename van € 110.000. Dit heeft te maken met onder andere dat er voor diverse deelprojecten anterieure overeenkomsten zijn afgesloten of bijdragen ontvangen worden. Hieronder een opsomming van bijdragen die van grote invloed zijn op de toename van de baten.
Werkstad Van Marwijk Kooijstraat (VMK) hogere bijdrage € 61.000.
Werkstad Projectontwikkeling en Grondbedrijf Zuidpark (PGZ) € 51.000,
Werkstad Wenkebachweg een hgerij bijdrage van € 49.000
Uitbreiding Bastion Hotel € 52.000.
Werkstad Dialogue - Cod Amvest worden de bijdragen vooruit ontvangen in 2022 en 2023. Hierdoor is de bijdrage in 2023 een afname van -€ 128.000.
Overige kleine verschillen per saldo € 25.000. Hiermee is het saldo van de baten en lasten budgettair neutraal.

De mutaties op reserves worden verantwoord in het onderdeel 3.3.4 Gebiedsontwikkeling algemeen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf