Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Voldoende aanbod van kwalitatief, goed onderwijs

Doelstellingen/Acties

Voor alle kinderen is er kwalitatief goed passend onderwijs in hun eigen wijk

 • De gemeente volgt de resultaten op passend onderwijs actief door in overleg te treden met basis- en voortgezet onderwijs via de Lokale en Regionale Educatieve Agenda en de (kern)overleggen van de samenwerkingsverbanden. Ook neemt de gemeente actief deel aan de Regionale agenda Thuiszitters.

 • De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS), waarin vroeg signalering van thuiszitters centraal staat, wordt gecontinueerd om langdurig thuiszitten te voorkomen.

 • Als er geen kwalitatief goed passend onderwijs aanbod is in hun eigen wijk wordt er voorzien in (bekostiging) leerlingenvervoer.

Voor alle kinderen zijn er kansen om zich optimaal te ontwikkelen

 • Samen met scholen en de kinderopvang uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda. Afhankelijk van het coalitieakkoord wordt er gekeken aan welke onderdelen uit het Jaarprogramma Onderwijs uitvoering kan worden gegeven. In het Jaarprogramma Onderwijs 2022-2023 is er extra aandacht voor burgerschapsvorming, talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid, taal, gezondheid, duurzaamheid en milieu, en sport en cultuur.

 • Afhankelijk van het coalitieakkoord en het nieuwe beleidsplan wordt gekeken in hoeverre het voorschoolse aanbod voor peuters van ouders zonder recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT) gecontinueerd kan worden.

 • Het onderwijskansen beleid wordt geactualiseerd.

In samenwerking met de schoolbesturen te komen tot een vernieuwend aanbod van basisonderwijs en eventueel voortgezet onderwijs in de nieuwe wijk 'De Nieuwe Kern'.

 • Het stichten van een tweetal nieuwe basisscholen in De Nieuwe Kern (DNK) van de schoolbesturen ASKO en Florente maakt onderdeel uit van het Plan van Nieuwe Scholen dat de gemeenteraad medio 2021 heeft vastgesteld. In samenwerking met de schoolbesturen ASKO Scholen en Florente Basisscholen wordt er gekeken naar de te nemen vervolgstappen met betrekking tot de uiteindelijke huisvesting van deze twee scholen. Daarnaast worden de mogelijkheden van voortgezet onderwijsvoorzieningen in de nieuw te ontwikkelen wijken van onze gemeente zoals De Nieuwe Kern, het Entrada gebied en Werkstad OverAmstel in samenwerking met de buurgemeenten en schoolbesturen verkend.

Voor alle doelgroepkinderen van 2-4 jaar is een voorschoolse educatie- (VE) plek beschikbaar

 • In samenwerking met VE-aanbieders binnen de gemeente wordt het aanbod van 16 uur voorschoolse educatie gedurende (minimaal) 1,5 jaar voor doelgroeppeuters gecontinueerd.

 • De doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie wordt gestimuleerd.

 • Actualiseren van het onderwijskansenbeleid 2020-2023 binnen de beschikbare ambtelijke capaciteit.

Goede, veilige en gezonde schoolgebouwen voor leerlingen en leerkrachten met aandacht voor de samenwerking met kinderopvang.

 • De haalbaarheid van het project twee-scholen-onder-één-dak met kinderopvang op het terrein van de Bindelwijk is uitgebreid onderzocht. Daarnaast is er in het voorjaar van 2022 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden van renovatie van de Amstelschool. Er is nu een volledig beeld beschikbaar van de verschillende scenario’s. In samenspraak met Onderwijsgroep Amstelland wordt nu bezien welke vervolgstappen er kunnen worden gezet en hoe die eruit zien.

Corona en toegenomen (risico op) onderwijsachterstanden

 • Tijdens de coronacrisis heeft het Rijk extra middelen geïnvesteerd in het onderwijs om achterstanden aan te pakken. Niet alleen voor scholen en schoolbesturen, maar ook voor de gemeente geldt dat de extra inzet naar aanleiding van deze steunpakketten doorwerkt in 2023. Daarmee wordt er uitvoering gegeven aan de plannen met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs en zal de samenwerking met schoolbesturen, scholen, kinderopvang en jeugdzorg op dit vlak voortgezet worden. Hiermee hopen we de onderwijskansen van de jeugd te bevorderen.

Herijken beleidsplan onderwijs

 • Aan de hand van het coalitieakkoord zal het beleidsplan onderwijs geactualiseerd moeten worden en wordt bekeken welk van de bovenstaande doelstellingen en acties dienen te worden aangepast de aankomende jaren.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf