Algemeen

Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Daarbij moeten de kaders in acht worden genomen die zijn geregeld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Het beleid geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte.

De Wet Fido

Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de (mogelijk) uit de treasuryfunctie voortvloeiende risico’s. Door middel van het stellen van eisen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm worden de renterisico’s van zowel de korte als de langeschuld door de wet begrensd. Ook verplicht de wet gemeenten twee treasury instrumenten tehanteren:

- Het door de raad vaststellen van een treasurystatuut;

- Het in de gemeentebegroting en –rekening opnemen van een financieringsparagraaf.

Interne ontwikkelingen

Financieringsbehoefte

Uitgangspunt voor het treasurybeleid van de gemeente Ouder-Amstel is een treasurybeheer waarbij zoveel mogelijk wordt gefinancierd met eigen vermogen. Zodra de liquide middelen onvoldoende aanwezig zijn zullen er kasgeldleningen (lening met korte termijn) aangetrokken worden en zal er beoordeeld worden of we moeten overstappen op leningen met een langere termijn.

Voor het begrotingsjaar 2023 verwachten we voor het eerst een langlopende lening van 10 miljoen af te sluiten om te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte. In 2024 en in 2026 verwachten we dat er mede door investeringen in scholen, een extra financieringsbehoefte ontstaat van 15 miljoen respectievelijk 12 miljoen waarin we middels het afsluiten van nieuwe langlopende leningen kunnen voorzien. De hiermee samenhangende financieringslasten zijn opgenomen in de begroting waarbij we gerekend hebben met een rentepercentage van 2,5%.

We hebben rekening gehouden met inkomsten door ontvangen rente op uitstaande leningen of saldi, vooralsnog gaan we er van uit dat de te ontvangen rente nihil zal zijn.

Externe ontwikkelingen

Renteontwikkeling

De rentetarieven zijn de afgelopen periode toegenomen. Voor de begroting zijn we uitgegaan van een rentepercentage op langlopende leningen van 2,5% welke afdoende is voor het kunnen afsluiten van langlopende leningen. De feitelijke rentetarieven zullen afhankelijk zijn van gekozen looptijd, gestelde zekerheden maar ook van de conjunctuur ten tijde van het afsluiten van de leningen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf