Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Het versterken van vertrouwen en verantwoordelijkheid

Doelstellingen

Het wegnemen van obstakels in het bijstandbeleid die meedoen in de samenleving in de weg staan.

  • Onderzoek naar mogelijkheden van een bijstandsbeleid dat meer gericht is op talent en affiniteit van mensen dan op repressie. Er wordt bekeken of processen eenvoudiger en klantvriendelijker kunnen worden ingericht. Als methode hiervoor wordt de "omgekeerde toets" gebruikt. Het principe hiervan is maatwerk, een integrale aanpak en toetsbaarheid.

  • Onderzoek naar de mogelijkheid om bijverdienen naast de uitkering toe te staan conform de wens uit het coalitieakkoord.

Minimabeleid: Het effectief ondersteunen van minima

  • Effecten minimabeleid worden geëvalueerd.

Wet inburgering: Nieuwkomers in de gemeente goed ondersteunen bij het leren van de taal, inburgering en participatie.

  • De gemeente biedt statushouders een brede intake en de Taalstart, een soort verlengde intake. Samen met de statushouder wordt een Plan Inburgering en Participatie (PIP) gemaakt waarin de leerroute en afspraken over participatie worden vastgelegd. De leerroutes worden gevolgd in Amsterdam of Amstelveen.

  • Statushouders worden in de eerste zes maanden financieel ontzorgd, volgen een cursus financiële zelfredzaamheid en krijgen financiele begeleiding.

  • De groep nieuwkomers die onder de wet inburgering 2013 valt, de zogenaamde ondertussengroep, wordt zo goed mogelijk bij het inburgeren ondersteund.

Schuldhulp: Inwoners met betalingsachterstanden eerder in beeld krijgen en uit eigen beweging hulp aanbieden.

  • Bij een meervoudig signaal over betalingsachterstanden op vaste lasten, zoals huur, energie, water en zorgverzekering door middel van een huisbezoek schulddienstverlening aanbieden. Het Rijk stelt vanaf 2023 via de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden structureel middelen beschikbaar voor het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden.

  • Aansluiten bij de Nederlandse schuldhulproute.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf