Wat mag het kosten?

Algemeen maatschappelijke voorzieningen

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

1.739

3.376

1.935

1.905

1.878

1.773

Baten

60

1.668

11

11

11

11

Saldo baten en lasten

-1.678

-1.709

-1.924

-1.894

-1.867

-1.763

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-1.678

-1.709

-1.924

-1.894

-1.867

-1.763

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De begroting aan de lastenkant neemt in 2023 met circa € 1.441.000 af ten opzichte van 2022. In 2022 is er namelijk sprake van incidentele uitgaven in het kader van de Oekraïne crisis en de opvang van deze Oekraïners. Het is nog niet bekend in hoeverre er sprake zal zijn van meerjarige uitgaven voor dit onderwerp.

BATEN

Er staat een specifieke uitkering tegenover de uitgaven die de gemeente maakt voor de opvang van vluchtingen die zich vanuit Oekraïne hebben gehuisvest in de gemeente Ouder-Amstel. Het uitgangspunt is dat alle uitgaven worden vergoed door het Rijk. Vooralsnog is hier enkel sprake van in 2022. Eventuele bijstellingen op de meerjarenbegroting worden verwerkt in de 1e Burap 2023.

Verder ontvangt de gemeente eenmalig een bijdrage van circa € 65.000 van de gemeente Uithoorn voor het programma datagedreven sturing sociaal domein.

In de begroting van 2023 is tevens nog geen rekening gehouden met de inkomsten van het Rijk voor de nieuwe Wet inburgering. De gemeente ontvangt jaarlijks een specifieke uitkering. Het effect hiervan is circa € 78.000. Eventuele bijstellingen op de meerjarenbegroting worden na ontvangst van de voorlopige beschikking verwerkt in de 1e Burap 2023.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf