Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving en het woongenot

Doelstellingen/Acties

Kwaliteit leefomgeving en woongenot bevorderen

 • Nieuwbouw wordt zoveel mogelijk gerealiseerd volgens het programma van eisen voor nieuwbouw van de gemeente Ouder-Amstel.

 • Inzetten op optimale samenwerking met woningcorporaties in de gemeente.

 • Samen met woningcorporaties werkt de gemeente aan het verbeteren van de leefbaarheid van wijken, met de focus op het Zonnehofgebied.

 • Voornoemde doelstelling in de Verstedelijkingsstrategie, het programma gezonde leefomgeving en de aanpak Groen Kapitaal van de provincie adresseren en borgen we.

Speerpunt: Stimuleren van woningaanbod

Doelstellingen/Acties

Voldoende woningaanbod en een toegankelijke woningmarkt voor een diversiteit aan mensen

 • Versterken regionale samenwerkingen ten behoeve van versnelling regionale woningbouwopgave.

 • Samenwerken met de provincie om de woningbouw te versnellen via het woonakkoord en het masterplan wonen.

 • Vergroten kansen voor jongeren en starters: het project Flexwonen in De Nieuwe Kern verder brengen.

 • Maximale voorrang op huurwoningen voor inwoners Ouder-Amstel voortzetten door deelname pilot lokale beleidsruimte.

 • Vergroten absolute voorraad van sociale huurwoningen en betaalbaar (huur/koop) middensegment woningen. Hierbij vormen De Nieuwe Kern en Werkstad OverAmstel de belangrijkste locaties om deze ambitie in te vullen.

 • Meer differentiatie in huurprijzen in nieuwbouwprojecten, waarbij er een goede mix ontstaat tussen sociale huur (onder en boven de aftoppingsgrenzen) en betaalbaar middensegment.

 • Het stimuleren van eigen woningbezit door het invoeren van een zelfbewoningsplicht.

 • De mogelijkheden van de Wet opkoopbescherming uit te werken voor de gemeente Ouder-Amstel, eventueel in afstemming met de regiogemeenten.

 • De doelgroepenverordening wordt aangescherpt, zodat gemeente Ouder-Amstel beter kan sturen op woningen in het sociale- en middensegment. Op deze manier kan gemeente Ouder-Amstel de juiste doelgroepen bedienen én beschermen.

Speerpunt: Optimaal benutten bestaande voorraad

Doelstellingen/Acties

Mensen kunnen wonen in een woning die past bij hun behoefte

 • Invoering van de herziening van de woonruimteverdeling, door het toevoegen van zoekpunten en situatiepunten.

 • Stimuleren van het bouwen van levensloopbestendige woningen, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

 • Woonzorganalyse afronden en daaropvolgend de woonzorgvisie opstellen.

 • Onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om doorstroming te bevorderen. Voorbeelden: de regeling 'Van groot naar Beter' en het inzetten van een doorstroommakelaar.

 • Eigenaren van woningen worden door de gemeente en de provincie ondersteund bij de kwaliteitsverbetering van de woning.

Op peil houden van de woningvoorraad

 • Bewaken regelgeving met betrekking tot onttrekken van woonruimte.

 • Bewaken uitvoering Doelgroepenverordening

 • Bewaken uitvoering Leegstandsverordening

 • Bewaken uitvoering Verordening sociale woningbouw

Speerpunt: Voorbereid zijn op de toekomst en nieuwe regelgeving ruimtelijke ordening implementeren

Doelstellingen/Acties

Het vereenvoudigen van processen waardoor meer ruimte ontstaat voor ruimtelijke initiatieven.

 • Voorbereiden op het werken met een Omgevingsplan van rechtswege.

 • Voorbereiden op het werken met instructieregels en programma’s.

 • Opstellen Omgevingsvisie inclusief kaders voor participatie.

 • Implementeren van de minimale actielijst (VNG-model).

 • Implementeren werkprocessen en werkwijzen binnen de organisatie.

 • De eisen rondom leges, mandaten en verordening planschade aanpassen conform de Omgevingswet.

 • Het bevoegd gezag is met inwerkingtreding van de Omgevingswet voorbereid op het nieuwe meldingsproces onder de Wkb. Bestaande uit een bouwmelding, gereedmelding en informatieverplichtingen.

 • Diverse digitale systemen worden omgebouwd, zodat zij voldoen aan de standaard die de Omgevingswet stelt en waardoor de dienstverlening verbetert.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf