Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Een veilige woon-, werk- en leefomgeving

Doelstellingen/Acties

Jeugdveiligheid: Overlast van jongeren voor de omgeving beperken en waar nodig zorg zo vroeg mogelijk inzetten

 • Periodiek jeugdoverleg met politie, handhaving, jongerenwerk, leerplichtambtenaar, Top 1000 regisseur en gemeente over in te zetten acties bij overlast of zorgvragen;

 • De verbindingsfunctionaris/Top1000 regisseur, tevens casus regisseur in het sociaal team, kennis laten maken met het netwerk in Ouder-Amstel en betrekken bij actuele casuïstiek.

 • Inzet behoud van de Jongeren ontmoetingslocatie (JOL) 'Level Up'in Ouderkerk en het zoeken naar een locatie in Duivendrecht.

 • Het jongerenwerk start met Community building door middel van zaalvoetbal in Duivendrecht.

 • In de nieuw te ontwikkelen gebieden in Duivendrecht wordt pro actief onderzocht hoe de veiligheid geborgd kan worden.

Creëren van een veilige woon- en werkomgeving.

Uitvoering van het veiligheidsbeleidsplan 2023-2026 en het Veiligheidsjaarplan 2023 met als speerpunten:

 • Zorg voor veilige buurt: communicatie over veiligheid, bemiddeling bij burenconflicten, faciliteren WhatsAppgroepen, maatregelen jeugdoverlast, continueren Keurmerk Veilig Ondernemen-winkelgebieden, actief tegen gaan van delicten met veel impact zoals woninginbraken en straatroven.

 • Ondermijning: uitvoering Ondermijningsplan, informatiepositie versterken, vergroten van bewustwording bij medewerkers en inwoners, casus aanpak, gebiedsgerichte aanpak, preventieve projecten, aansluiting bij de regionale aanpak, versterken van bestuurlijke instrumenten.

 • Opstellen van lokale Meerjaren Veiligheidsplan 2023-2026, met aandacht voor veilige buurten, ondermijning, aandacht voor kwetsbare groepen, radicalisering, discriminatie, cbercriminaliteit en jeugd.

 • Zorg en veiligheid: aandacht voor kwetsbare groepen, aansluiting bij de programma's van het regionale Actiecentrum Veiligheid Zorg, tegengaan radicalisering, begeleiden Top 600/400, Detentie en Terugkeer, casus begeleiding voor personen met verward gedrag.

 • Radicalisering en extremisme, discriminatie, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

 • Het plaatsen van verlichting bij Aan de Plas bij de Ouderkerkerplas.

Brandweerhuisvesting

 • In 2022 zijn de voorbereidingen gestart voor de renovatie van de brandweerkazerne Duivendrecht. De kosten voor de modernisering zullen deels door de gemeente gedragen worden via een verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan de veiligheidsregio. Binnen de begroting, waar ruimte ontstaat door het overdragen van de brandweerkazerne aan de veiligheidsregio, kan deze verhoging zonder budgettaire consequenties worden opgevangen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf