Indicatoren Onderwijs

Voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voldoende en een kwalitatief hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie (VE) op de voorscholen (kinderopvangorganisaties met peutergroepen). Uitgangspunt daarin is het zo vroeg en effectief mogelijk aanpakken van onderwijsachterstanden. Schoolbesturen en basisscholen zijn samen verantwoordelijk voor het aanbod en de kwaliteit van vroegschoolse educatie. Daarnaast is de gemeente samen met het onderwijs en de kinderopvang verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Daartoe zijn een aantal indicatoren vastgelegd in de beleidsnota onderwijs 2016-2020 en het onderwijskansenbeleid 2020-2023. We streven naar het realiseren van een dekkend aanbod van voorschoolse voorzieningen voor alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar en daarnaast om 100% van de door de GGD geïndiceerde doelgroepkinderen te plaatsen op een VE-locatie. Daarnaast streven we er naar dat alle doelgroeppeuters goed toegerust het basisonderwijs instromen, wat inhoudt dat op alle domeinen van het overdrachtsdocument (de Peuterestafette) een score van minimaal ‘nog in ontwikkeling’ wordt behaald. Vervolgens is het doel dat 95% van de doelgroepkleuters zonder verlengd kleuteren doorstroomt naar groep 3.

Verzuim

Als het om verzuimcijfers gaat wordt er een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten verzuim, waaronder met name absoluut en relatief verzuim. Onder absoluut verzuim verstaan we een leerplichtige jongere die niet is ingeschreven op een school. Bij relatief verzuim gaat het om een leerplichtige jongeren die (over een langere periode) niet volgens rooster naar school gaat. De ambitie vanuit de beleidsnota onderwijs 2016-2020 is om het schoolverzuim in het basis- en voortgezet onderwijs blijvend te beperken en te handhaven bij ongeoorloofd schoolverzuim. Hierover wordt jaarlijks verslag gegeven middels het jaarverslag leerplicht.

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Onder voortijdig schoolverlaters worden jongeren tot 23 jaar verstaan die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie: een diploma op mbo 2-, havo- of vwo-niveau. Dat houdt in dat een jongere na het afronden van het vmbo nog minimaal twee jaar een beroepsopleiding moet volgen en afronden. De landelijke doelstelling is om het percentage voortijdig schoolverlaters zo veel mogelijk te beperken. De gemeente Ouder-Amstel kent in schooljaar 2019-2020 een percentage van 1,21%. De ambitie vanuit de beleidsnota onderwijs 2016-2020 is om dit percentage tot onder de 1% te laten dalen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf