Risicobeheer

Met betrekking tot het risicobeheer geldt dat het uitzetten van middelen is toegestaan als “schatkistbankieren”. Het schatkistbankieren is per 1 januari 2014 ingevoerd, vanaf dat moment kunnen de overtollige liquide middelen niet meer bij commerciële banken worden uitgezet. Deze moeten bij het Rijk worden gedeponeerd (tegen een minimale rentevergoeding). In het kader van het risicobeheer is een viertal risico’s te onderscheiden, te weten: renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en koersrisico.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf