Beleidskader

Op 25 november 2021 is de Structuurvisie De Nieuwe Kern met bijbehorende MER vastgesteld door de raad. De Structuurvisie geeft de ruimtelijke kaders, evenals de hoofdkeuzes voor én onderbouwing van het programma voor wonen en niet-woonfuncties.

Om de ontwikkeling van DNK mogelijk te maken is het nodig om op een hoger schaalniveau de ontwikkeling te borgen.
Op Rijksniveau zijn vooral de keuze over de luchtvaart en met name de inhoud van het LIB bepalend. Samen met de regio wordt getracht dit te beïnvloeden door deel te nemen in een werkgroep die aanpassingen van deze regelgeving bespreekt met het ministerie. De provincie voert hierover de regie. 
Op MRA en provinciaal niveau moet DNK geborgd worden in de verstedelijkingsstrategie, het directeurenoverleg versnelling woningbouw en in andere processen aan de orde gesteld worden. Subsidies voor extra ambtelijke inzet kunnen alleen worden verkregen als hieraan actief wordt deelgenomen.

In 2021 is het mobiliteitsprogramma Zuidoostflank vastgesteld. Dit wordt verder uitgewerkt in een mobiliteitsplan Zuidoostflank dat rekening houdt met de geprognotiseerde ontwikkeling van het gehele gebied tussen Amstelstation en AMC. Gemeente Amsterdam stelt dit plan op omdat zij beheerder is van de hoofdinfrastructuur voor alle modaliteiten. Ouder-Amstel neemt deel in de stuurgroep en reageert ambtelijk op concepten.

Op lokaal niveau wordt en moet worden gewerkt aan het opstellen en actualiseren van beleid. Dit wordt geregeld en gestuurd via het werkoverleg beleid en projecten. Prioriteit heeft het woonbeleid, short stay beleid en de opgave maatschappelijke voorzieningen. De vraag mbt het woonbeleid houdt verband met de lopende gesprekken over een concretisering van het woningbouwprogramma en de regionale afstemming ervan en de inzet van instrumentarium zoals de zelfwoonplicht.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf