Wat mag het kosten?

Gebiedsontwikkeling algemeen

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo baten en lasten

0

0

0

0

0

0

Toevoegingen aan reserves

92

113

119

150

387

286

Onttrekkingen aan reserves

156

205

149

170

183

198

Saldo reserves

64

92

29

20

-204

-88

Saldo

64

92

29

20

-204

-88

Toelichting Financieel overzicht


Door de gebiedsontwikkeling onder een aparte programma brengen en actualisatie van de projecten gebiedsontwikkeling is het nu duidelijk en overzichtelijk welke projecten ten laste van de gebiedsontwikkeling gebracht mogen worden. De projecten DNK niet verhaalbare plankosten, DNK lift station Duivendrecht en Werkstad OverAmstel Woonboten worden niet gedekt uit de Reserve Gebiedsontwikkeling.

In bovenstaand overzicht hebben de onttrekkingen en dotaties alleen betrekking op de projecten Werkstad OverAmstel, de projecten DNK en Entrada. Voor de projecten Werkstad OverAmstel, Werkstad Dialogue-Cod Amvest, Waternet Breevast en Kavel 1 Amsterdam vinden ontrekkingen plaats met een omvang van € 149.000.
De projecten zorgen voor dotatie aan de reserve met een omvang van € 119.000.
Per saldo vindt er een onttrekking plaats van 29.000 afgerond

De verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 zijn kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf