Wat mag het kosten?

Entrada

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

122

182

310

308

212

192

Baten

22

182

310

308

448

330

Saldo baten en lasten

-100

-

-

-

237

138

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-100

-

-

-

237

138

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN
In 2022 is pas in het 2e half jaar gestart met de verdere ontwikkeling van Entrada na het tekenen van een overeenkomst met één van de grondeigenaren. De budgetten in 2022 zijn om o.a. die redenen naar beneden bijgesteld. In 2023 wordt verder gegaan met de ontwikkeling van Entrada onder andere met het opstellen stedenbouwkundig plan.
Hierdoor nemen de lasten aanzienlijk toe en zien wij een toename van kosten interne uren en bijbehorende overhead respectievelijk € 51.000 en € 42.000. Deze toename is gevolg van het aanstellen van een interne projectleider in plaats van externe inhuur.
Samenvoegen van juridische kosten en overige adviezen derden zorgt per saldo voor een toename aan kosten van € 35.000 ten opzichte van 2022voor het ondersteunen bij onderzoeken en juridische advisering.
Overige kleine verschillen per saldo budgettair neutraal € 0.

BATEN
Kosten worden gedekt door bijdragen van de grondeigenaren. Per saldo toename van € 128.000. Hiedoor is het saldo van de baten en lasten budgettair neutraal.

Meerjarig is te zien dat in 2025 en 2026 een voordeel is van respectievelijk € 237.000 en € 138.000. Dit betreft te ontvangen historische plankosten.

De mutaties op reserves worden verantwoord in het onderdeel 3.3.4 Gebiedsontwikkeling algemeen.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf