Wat mag het kosten?

Toelichting Financieel overzicht

Overhead

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

6.501

6.925

8.072

8.552

7.968

8.078

Baten

56

-

-

-

-

-

Saldo baten en lasten

-6.445

-6.925

-8.072

-8.552

-7.968

-8.078

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo

-6.445

-6.925

-8.072

-8.552

-7.968

-8.078

LASTEN

De begroting 2023 valt € 1.147.000 hoger uit dan de begroting 2022. Deze toename wordt onder andere veroorzaakt door:

In de begroting 2023 is er € 100.000 opgenomen voor implementatie procesmatig en datagedreven werken.
Hogere salarislasten € 221.000 door onder andere toename groei formatie, doorgroei in salaris omdat nog niet alle medewerkers in hun eindschaal zitten en extra formatie voor de functie bestuursadviseur.
Aanpassing van de loon en prijsindex DUO+ € 166.000. Daarnaast is de interne doorberekening van uren onder andere met betrekking tot de ruimtelijke projecten opgeschoond en gebiedssontwikkeling geactualiseerd wat een toename laat zien van € 675.000 aan lasten. Doordat de interne uren projecten gebiedsontwikkeling is geactualiseerd heeft dit ook een effect op het saldo overhead. Hierdoor is er een toename van € 35.000 aan lasten.

Verlaging van het budget voor Archief met -€ 31.000, verplaatsing budget ondersteuning Griffie en een verlaagd budget gemeentehuis geeft een positief effect op de lasten van -€ 64.000.

Diverse overige kleine verschillen € 45.000.

BATEN

Binnen dit onderdeel is geen sprake van baten.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf