Wat mag het kosten?

WMO

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Lasten

2.499

2.632

2.785

2.810

2.835

2.836

Baten

73

60

60

60

60

60

Saldo baten en lasten

-2.426

-2.572

-2.725

-2.750

-2.775

-2.776

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

6

-

-

-

-

-

Saldo reserves

6

-

-

-

-

-

Saldo

-2.421

-2.572

-2.725

-2.750

-2.775

-2.776

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De begroting is in 2023 met € 153.000 hoger ten opzichte van de begroting in 2022. De gemeente Ouder-Amstel ontvangt jaarlijks een bedrag van € 31.000 tot een bedrag van € 36.000 in 2026 via de algemene uitkering voor de versterking en ondersteuning van de wijkteams. Aanvullend hierop heeft de gemeente vanuit de algemene uitkering meerjarig een compensatie van € 25.000 ontvangen voor de salarislasten in het zorgdomein. Verder is de formatie uitgebreid met twee klantmanager om de dienstverlening te verbeteren.

BATEN

De verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2022 zijn kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf